Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del servei de proveïment d'aigua

A partir de la publicació de l'ordenança en el BOP s'obri un termini de 30 dies hàbils per a informació pública i audiència als interessats.

Imagen relacionada

El Ple de l'Ajuntament d'Alacant, en sessió celebrada el 24 de novembre de 2022, ha adoptat, entre altres, l'acord d'aprovar inicialment l’’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de proveïment d'aigua potable i conservació de comptadors de la ciutat d'Alacant’.

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i en l'article 56 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, des de la publicació de l'edicte, pel qual s'exposa al públic la referida ordenança, s'obri un termini d'informació pública i audiència als interessats de 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la

publicació en el Butlletí Oficial de la Província, perquè puguen realitzar les reclamacions i els suggeriments que estimen oportuns.

En la documentació annexada podrà accedir a la informació de:

  • Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de proveïment d'aigua potable i conservació de comptadors de la ciutat d'Alacant.
  • Acord del Ple de l'Ajuntament per a l'aprovació inicial de l'ordenança esmentada en el punt anterior.
Informació complementària