Regidoria de Contractació

Correspon al Servei de Contractació la tramitació dels expedients administratius per a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis sotmesos a la normativa de contractació del sector públic, així com de totes aquelles incidències que es produïsquen durant l'execució dels contractes fins a la seua total extinció.

La tramitació dels expedients està sotmesa als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat, transparència, igualtat de tracte als licitadors i eficient utilització dels fons públics.

* Temporalment el Servei de Contractació s'ubicarà al C/ Sant Nicolau, núm. 2 (cantonada amb C/ Major) planta 3a, mentre s'execute el contracte d'obres per a la “Reforma i rehabilitació de la coberta de la Casa Consistorial”.

Contacte de la Regidoria

Calle
Cervantes
3
03002
Telèfon: 
965148191