Imagen relacionada

Enlaces - Servicis socials

Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana

Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes

Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes