Perfil de Contractant Ajuntament d'Alacant

El 'Perfil de Contractant' és un servici que es difon a través d'Internet des de la pàgina web de l'Ajuntament, creat per la Llei de Contractes del Sector Públic (hui art. 53 del Text Refós de l'esmentada Llei, aprovat mitjançant un Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre), a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació de l'activitat contractual.

En el 'Perfil de Contractant', que serà únic per a tot l'àmbit municipal (l'Ajuntament i els seus organismes autònoms), es publicaran els anuncis de les licitacions convocades, i també, l'adjudicació i la formalització dels contractes. La informació disponible en el perfil es completarà gradualment, fent-la extensiva a nous documents, dades i actes administratius relacionats amb la contractació municipal.