Directori Municipal - Departament Jurídic Administratiu (Hisenda)

Contacto

Telèfon: 
965148157

Ubicación

Calle
Jorge Juan
5
03002

Té atribuïdes les funcions següents:

  • Elaboració i tramitació de les propostes per a l'aprovació de les ordenances fiscals. 
  • Assessorament juridicotributari, per a exercir les funcions consultives i resolució de recursos administratius relatius a les competències atribuïdes a la Regidoria d'Hisenda. 
  • Informe i proposta en els expedients de recursos relatius a tributs municipals. 
  • Execució de les sentències en matèria tributària. 
  • Investiga els fets controvertits tendents a verificar el possible error fàctic o jurídic al·legat, assignant-los el tractament de gestió o jurídic corresponent. 
  • Audiència a l'interessat, plec de descàrrec i aportació de la documentació que avale el seu dret. 
  • Assessora la resta del Servei en el tractament jurídic adequat en la qüestió plantejada. 
  • Resol les consultes que en matèria tributària se susciten verbalment o per escrit. 
  • Aquelles altres funcions d'indole juridicotributària que li assigne el/la regidor/a delegat/da.