Directori Municipal - Departament d'Inspecció Tributària

Contacto

Telèfon: 
965148128

Ubicación

Calle
Jorge Juan
5
Entreplanta
03002

En relació amb la totalitat dels tributs locals i preus públics aprovats per les corresponents ordenances fiscals, té atribuïdes les funcions següents:

 • Elaboració i proposta del Pla d'Inspecció de Tributs, per a la seua aprovació per l'òrgan municipal competent. 
 • La investigació dels fets imposables per al descobriment dels ignorats per l'Administració i la seua consegüent atribució al subjecte passiu. 
 • La comprovació de l'exactitud dels deutes tributaris ingressats en virtut de declaracions-documents d'ingrés. 
 • La integració definitiva de bases tributàries. 
 • Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seues actuacions de comprovació i investigació. 
 • Realitzar per iniciativa pròpia o a sol·licitud dels altres òrgans de l'Administració Tributària, aquelles actuacions inquisitives o d'informació que hagen de portar-se a efecte sobre els particulars o d'altres organismes i que conduïsquen a l'aplicació dels tributs. 
 • La comprovació del valor de les rendes, productes, béns i la resta d'elements de fet imposable. 
 • Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o gaudi de qualsevol benefici fiscal. 
 • Informar els subjectes passius i la resta d'obligats tributaris sobre les normes fiscals i sobre les obligacions i drets que se'n deriven. 
 • L'assessorament i informe altres òrgans municipals quan afecte els seus drets i obligacions, sense perjudici de les competències d'altres departaments o dependències. 
 • La proposta de resolució dels recursos de reposició que es presenten a les regularitzacions contingudes en les actes.