Registre de Programes d'Actuació i d'Agrupacions d'Interés Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores

Registre de Programes d'Actuació i d'Agrupacions d'Interés Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores

Obligació legal

En compliment del que estableix l'article 178 del Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juni, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), segons el qual "1. Els ajuntaments, en l'àmbit de la seua competència, portaran sengles registres d'accés públic: el de Programes d'Actuació i el d'Agrupacions d'Interés Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores. (...)", la Regidoria d'Urbanisme de l'Excm. Ajuntament d'Alacant ha procedit a la creació del Registre de Programes d'Actuació i del Registre d'Agrupacions d'Interés Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores, en els quals figuraran els programes d'actuació i aquelles agrupacions o entitats que intervinguen en les actuacions urbanístiques dutes a terme per la nostra corporació des de la vigència de l'actual regulació urbanística de la Comunitat Valenciana, sense perjuí que, amb anterioritat a aquest mandat legal, ja es van inscriure i figuren en el registre autonòmic de la conselleria competent en matèria d'urbanisme.

Accés als registres

Registre de Programes d'Actuació Integrada

Registre d'Agrupacions d'Interés Urbanístic

Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores