Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Transparencia - Contractació pública

Llei 19/2013 Art. 8.1.a)

Llei 19/2013 Art.8.1.a)

Dades estadístiques sobre el percentatge, en volum pressupostari, de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic

Llei 19/2013 Art. 8.1.a)

Cost de les campanyes de publicitat i de promoció institucional.

Llei 2/2015 GVA Art. 9.1.n)