Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Informació de rellevància jurídica - Documents, memòries i informes

Els documents que, conforme a la legislació sectorial vigent, han de ser sotmesos a un període d'informació pública duranta la seua tramitació

Les memòries i els informes que conformen els expedients d'elaboració dels textos normatius, en particular, la memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu

Memòries i informes que conformen els expedients d'elaboració dels textos normatius, en particular, la memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu