Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Pressupostos i rendició de comptes - Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

A) Període mitjà de pagament a proveïdors 2022

Enlace/Documentos Formato reutilizable