Pla d'Acció

Estratègia d'implantació i desenvolupament de la transparència de l'Ajuntament d'Alacant.

Pla d'Acció de Govern Obert

collage gobierno abierto

Introducció

L'Ajuntament d'Alacant està realitzant un esforç considerable en els últims anys, per a potenciar la transparència, amb l'objectiu de fer uns serveis més eficients i més accessibles als ciutadans. La seua incorporació a les diferents xarxes institucionals per a intercanviar i dissenyar projectes amb altres ajuntaments de l'Estat i amb entitats socials diverses n'és un exemple.

Els treballs desenvolupats activament en relació a la transparència, l'accés a la informació pública i normes del bon govern, han de ser els eixos fonamentals de tota acció política, tal com s'arreplega en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. l'Esmentada Llei 19/2013 té per objectiu ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

La llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, ve a impulsar aquesta nova política de transparència informativa, promoció de la reutilització de dades públiques, implantació efectiva de codis de bon govern i bones pràctiques, així com la participació proactiva de la ciutadania en els processos de presa de decisió sobre polítiques públiques.

  • Implica impulsar, enfortir i millorar la qualitat de la participació en la gestió pública, permetent a la ciutadania participar en la presa de decisions públiques amb l'objectiu d'aconseguir millors resultats i una major qualitat democràtica.
  • Aprofundir en la transparència, en les dades obertes i en la rendició de comptes de les Administracions Públiques, mitjançant el desenvolupament d'accions orientades a la seua millora i a l'avaluació dels resultats dels plans i programes públics.
  • Construir un sistema d'integritat pública, enfortint valors ètics i mecanismes per a refermar la integritat de les institucions públiques i reforçar la confiança dels ciutadans.
  • Sensibilitzar la societat i els empleats públics sobre els valors del Govern Obert, contribuint al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, per a avançar cap a una societat inclusiva, justa i pacífica.

Adhesió a Codis Ètics i Bones Pràctiques

Per a això, s'ha avançat en diverses d'accions:

Procediments i mecanismes

S'han articulat per a fer una efectiva acció que permeta la participació activa de la ciutadania en un marc específic: