Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Qualitat dels serveis públics - Cartera de serveis

Cartera de serveis: cartes de servei, procediments de queixes i reclamacions

Les Cartes de Serveis s'enquadren en la línia estratègica de millora de la gestió municipal i de la prestació de serveis de qualitat. Són documents escrits que informen sobre els serveis que tenen encomanats les unitats i els centres administratius a què es refereixen, així com sobre els drets de les persones usuàries en relació amb ells i els compromisos de qualitat en la seua prestació

Enlace/Documentos Formato reutilizable