Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Consell de Transparència

Campanya dirigida a donar a conéixer el portal de Transparència, les seues funcions i la seua activitat
Consell Transparència logo

En València, a 6 de març de 2018.

La Comissió Executiva del Consell de Transparència, Accès a la Informació Pública i Bon Govern, creada amb motiu de la publicació de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana li informa que havent transcorregut més de dos anys des de la seua creació i posada en funcionament, este òrgan i la seua activitat continuen sent desconeguts per gran part de la societat valenciana.

Així doncs, creiem que tant les institucions públiques, les universitats, les organitzacions i agents socials, com també els ciutadans i ciutadanes a nivell individual, han d’implicar-se en esta tasca d’incrementar la transparència i el bon govern en l’àmbit de les actuacions amb rellevància pública. Considerem per tant oportú iniciar una campanya dirigida a donar a conéixer este òrgan de control, les seues funcions i la seua activitat.

Am l’objectiu que l’activitat del Consell de Transparència siga de fàcil accés, li remetem per a la seua divulgació uns tríptics informatius i igualment li facilitem l’enllaç a la web del Consell de Transparència: http://www.conselltransparencia.gva.es

Sense que calga afegir res més, i a fi d’aconseguir una societat més democràtica, quedem a la seua disposició per a qualsevol aclariment o consulta. 

 

La Comissió Executiva del Consell de Transparència, 
Accès a la Informació Pública i Bon Govern.

Informació complementària
Galería de Imágenes: 
Tríptic Consell Transparència
Tríptic_VAL
Tríptic_CAST