Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Estructura organitzativa - Estructura administrativa completa

Convocatòries de selecció temporal dels seus empleats

Convocatòries de selecció temporal dels seus empleats

Estructura organitzativa de cada organització, funcions que desenvolupa, els seus òrgans i centres directius, la seu, l'adreça i els distints mitjans de contacte d'aquells i la identificació dels seus responsables

Estructura organitzativa de cada organització, funcions que desenvolupa, els seus òrgans i centres directius, seu, direcció i els diferents mitjans de contactes d'aquells i la identificació dels seus responsables

Oferta anual d'ocupació pública, incloent-hi les seues convocatòries i l'estat de desplegament i execució

Oferta anual d'ocupació pública, incloent-hi les seues convocatòries i l'estat de desplegament i execució

Relació de llocs de treball o places reservades a personal eventual, entitat, centre directiu o òrgan a què es troben adscrits i retribució íntegra anual

Relació de llocs de treball o places reservades a personal eventual, entitat, centre directiu o òrgan a què es troben adscrits i retribució íntegra anual.