Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Estructura organitzativa - Òrgans de representació sindical dels empleats públics

Informació estadística desagregada sobre el nombre i la distribució per organitzacions i òrgans o entitats dels representants sindicals i unitaris dels empleats públics, detallant el crèdit horari anual de què disposen

Informació de la distribució per organitzacions, òrgans o entitats dels representants sindicals dels empleats públics