Plan de Participación Pública del PATAE

Pla de Participació del PAT del l´area funcional d´Alacant i d´Elx (Primera Fase)
PATAE - 1ª FASE

 

Desde la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori se está llevando a cabo la elaboración de dell Plan de Acción Territorial del Área Funcional de Alicante y de Elche (PATAE). En el contexto del plan de participación pública del PATAE se pretende realizar una serie de jornadas informativas abiertas a la ciudadanía donde se explicará a los asistentes en qué consiste el PAT y qué canales de participación se van a abrir durante todo el proceso de su tramitación aprobación y seguimiento.

La conselleria ha redactado un documento de inicio donde se establece un marco de trabajo para el PATAE y el Órgano ambiental de la Generalitat ha emitido un documento de alcance de la evaluación ambiental y territorial estratégica del plan. El contenido de ambos documentos constituirán la base de las intervenciones de los representantes de las consellerias y del equipo adjudicatario de sus redacción. Al final de las ponencias se abrirá turno de palabra para que los asistentes puedan aportar sus sugerencias y propuestas al PATAE.

Esta jornada informativa se dirige a los representantes políticos y técnicos de los ayuntamientos convocados, así como al conjunto de sus agentes sociales. Por ello le pedimos que divulge el contenido de esta invitación entre los interesados en acudir a la jornada.

 

PLA DE PARTICIPACIÓ DEL PAT DE L’AREA FUNCIONAL D’ALACANT I D’ELX (1ªFASE)

 

1. Reunió amb els agents politics, socials i econòmics del àmbit funcional del PATAE per a la presentació del equip adjudicatari del PAT. (1 de febrer de 2018. Elx-Palau de Congressos). Esta jornanda ja s´ha celebrat.

2. Runió informativa per a l’explicació dels objectius del PATAE als agents socials d’escala local i ajuntaments del ámbit del PATAE.

En les meses s’explicaràn el document d’inici del PAT, el document d’Abast emès pel Organ Ambiental, aixi com els objectius del PAT i els canals de participació durant el conjunt del procés, sent molt interessant arreplegar les propostes i sugerencies dels municipis. Tots els agents convocats tindràn torn de paraula per a comentar el seu parer sobre el PATAE i el procés general d’elaboración del document. Les conclusions i preopostes d’aquestes meses seràn incorporades a la documentació del PAT

Podràn participar: ajuntaments, tècnics locals i associacions dels municipis convocats.

Estàn previstes la celebració de quatre meses de participació en Alacant, Elx, Sant Vicent del Raspeig i Asp, a partir del día 20 de març, i en horaris de començament 6.30-7 de la vesprada.

En principi están totes confirmades amb l’excepció d’Alcacant (la data adient seria el 27 de març)

En principi a la mesa de Sant Vicent del Raspeig asistiran representants de el Campello, Sant Joan, Mutxamel, Busot, Aigües, Xixona, Agost, Tibi i Torre de les Maçanes.

A la mesa d’Asp assitiran representants de Crevillent, Catral, Dolores, el Fondo de les Neus, Hondon de los Frailes, San Fulgencio i Santa Pola,

En les meses d’Alcant i Elx pel seu pes pobalcional assistiaran nomès els representants politics i associacions locals.

3. Meses Tècniques Sectorials a celebrar als locals dels Serveis Territorials de la Generalitat en Alacant.

En les esmentades meses participaran tècnics de elevada qualificació professional i coneixement de la zona, els quals debatiran sobre els temes més rellevants del PAT des del punt de vita dels grans elements del territori. Les conclusions i preopostes d’aquestes meses seràn incorporades a la documentació del PAT

Dates previstes:

 

4 de maig: Mesa Sectorial de l’Infraestructura Verda del PATAE

 

18 de maig: Mesa Sectorial de Turisme.

 

8 de juny: Mesa Sectorial del Sistam d’Assentaments.

 

22 de juny: Mesa Sectorial d’ Infraestructures.