Subvencions

En esta página puede consultar las subvenciones que las distintas áreas del Ayuntamiento de Alicante ponen a disposición de las entidades de la ciudad.

La concessió d'aquestes subvencions és una més de les mesures municipals adoptades per al desenvolupament del Pla d'acollida i cohesió social elaborat per la Regidoria d'Immigració, i aprovat per la Junta de Govern Local el passat 5 de juliol del 2016, des del qual es pretén potenciar la iniciativa social en el desenvolupament de les accions incloses en els seus objectius i estratègies. Les ajudes econòmiques a concedir per aquest Excm. Ajuntament van destinades a finançar projectes en els diversos àmbits de l'actuació municipal en el marc del Pla director d'integració i convivència 2014-2017 de la Comunitat Valenciana.

 

Plazo de presentación:
19 de abril de 2017 a 19 de maig de 2017

Aquesta subvenció té com a finalitat recolzar projectes de dinamització i promoció del comerç urbà del municipi d'Alacant, a realitzar de forma individual o agrupada, per les associacions de comerciants.

Plazo de presentación:
8 de juliol de 2017 a 4 de agost de 2017

Concursos de premis destinats a reconéixer l'esforç i la participació de les comissions fogueres i de barraques en els distints actes realitzats amb motiu de la celebració de les festes de les Fogueres de Sant Joan de 2017, festes oficials de la ciutat d'Alacant, declarades d'Interés Turístic Internacional.

És objecte de la present convocatòria pública de subvencions la concessió de subvencions a fi de cofinançar cursos i/o tallers de les associacions de veïns, l'objectiu de les quals siga el foment de la participació ciutadana, perquè, a través d'aquesta, millore la qualitat de vida i les relacions veïnals i es potencie el desenvolupament de les persones i dels barris de la ciutat d'Alacant, segons els principis d'igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establits en l'article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

És objecte de la present convocatòria pública de subvencions la concessió de subvencions a fi de cofinançar projectes de les entitats i associacions de veïns, l'objectiu de les quals siga el foment de la participació ciutadana, perquè, a través d'aquesta, millore la qualitat de vida i les relacions veïnals i es potencie el desenvolupament de les persones i dels barris de la ciutat d'Alacant, segons els principis d'igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establits en l'article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Aquesta subvenció té com a objectiu fomentar la creativitat artística i literària de la joventut, concretament en la modalitat de relat curt.

Plazo de presentación:
29 de juny de 2017 a 8 de setembre de 2017

Aquesta subvenció té com a finalitat fomentar la creació juvenil dels/les jóvens amb inquietuds en el camp de les arts plàstiques, concretament en la modalitat de còmic.

Plazo de presentación:
29 de juny de 2017 a 22 de setembre de 2017

Aquesta subvenció té com a finalitat fomentar la creació artisticoplàstica de la joventut i la programació i l'organització de mostres expositives de creació de jóvens artistes.

Plazo de presentación:
30 de juny de 2017 a 29 de setembre de 2017

És objecte de la present convocatòria pública de subvencions la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a organitzacions no governamentals de desenvolupament radicades a Alacant, l'àmbit d'actuació de les quals siga la cooperació internacional al desenvolupament i/o la intervenció en situacions d'emergència humanitària, per a la realització d'accions de sensibilització i educació per al desenvolupament al municipi d'Alacant.

Plazo de presentación:
5 de juliol de 2017 a 4 de agost de 2017

L'objecte del present Conveni és articular la col·laboració entre l'Ajuntament d'Alacant i l'Associació Pro-Deficients Psíquics d'Alacant (APSA), amb la finalitat de dotar l'alumnat que presenta una discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, dels coneixements tècnics necessaris per a aconseguir la seua integració laboral de forma qualificada.

La Regidoria d'Acció Social de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, conscient de la necessitat d'abordar la problemàtica familiar, sociocomunitària, la inserció laboral i l'ocupació, la vivenda, el transport i les barreres urbanístiques del col·lectiu de discapacitats físics, considera prioritària la creació d'un "Punt d'Informació Municipal sobre Discapacitat", com a forma de poder coordinar tots els assumptes que afecten aquest col·lectiu, i que estan relacionats amb el municipi, fent possible una major i millor integració en la vida laboral, social i cultural de la comunitat de què formen part.

L'objectiu d'aquesta subvenció és donar a conéixer la dansa contemporània a nous públics, trencar barreres entre els professionals i els espectadors i promocionar la pràctica de la dansa a tots els nivells.

El Festival Abril en Dansa és l'únic festival d'aquestes característiques no sols de la ciutat sinó de la província d'Alacant, l'abast del qual comprén tant els residents com els milers de turistes nacionals i estrangers que habitualment visiten la nostra ciutat.

El Festival Internacional de Fotografia “PHOTOALICANTE 2017” naix l'any 2014 amb vocació de convertir-se en un esdeveniment d'àmplia repercussió a la ciutat, i en el qual col·laboren i participen el nombre més gran de les institucions i entitats públiques i privades que formen part de la vida cultural i artística d'Alacant.

L'objecte del present conveni és articular la col·laboració entre l'Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social i la Fundació Laboral de la Construcció de la Comunitat Valenciana, en l'elaboració, la gestió i l'execució d'un Pla de formació dirigit als desocupats del municipi d'Alacant, que tinga per objecte la capacitació i actualització pròpies dels oficis de la construcció, especialment relacionats amb la rehabilitació, la xicoteta maquinària, així com en matèria de prevenció de riscos laborals específics del sector de la construcció.

En virtut del Conveni de Col·laboració subscrit en data 28 d'abril de 2014 entre l'Excm. Ajuntament d'Alacant, la Universitat d'Alacant i la Fundació General de la Universitat d'Alacant, l'Ajuntament assumeix la funció de col·laborar en la formació de l'alumnat de la Universitat d'Alacant, a fi que complementen els seus coneixements i experiències, de manera que puguen aconseguir una formació integral que facilite l'exercici de la seua activitat professional, mitjançant l'autorització de pràctiques formatives a les dependències municipals.

D'acord amb el que estableix l'esmentat conveni i el Decret que aprova la seua subscripció, de data 22 de maig de 2014, aquestes pràctiques es gestionen pel Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPE) de la Fundació, encarregat de la borsa de pràctiques, tenint en compte les normes establides pel mateix GIPE anualment i els annexos corresponents als alumnes.

Plazo de presentación:
14 de juny de 2017 a 23 de juny de 2017

L'objecte de les presents bases és establir les condicions generals i regular el finançament per part de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alacant dels projectes per a l'atenció d'alumnes en els centres escolars de la ciutat en horari matinal entre 7.30 i 9.00 hores.

La Regidoria d'Esports de l'Excm. Ajuntament d'Alacant té entre els seus fins la promoció de l'esport i entre les seues competències fomentar l'esport, en especial l'esport per a tots i l'esport en edat escolar, l'organització de campionats d'àmbit local i d'esdeveniments esportius de caràcter extraordinari i l'organització de conferències, seminaris o semblants en el seu municipi amb finalitat divulgativa.

Que la Rieal Federació Espanyola de Natació és una entitat associativa privada, d'utilitat pública i sense ànim de lucre, d'àmbit estatal entre els objectius de la qual es troba promocionar i organitzar les competicions o activitats esportives oficials d'àmbit estatal en les seues sis especialitats.

La finalitat d'aquest conveni és promocionar la cultura en totes les seues manifestacions i millorar la competitivitat dels comerços a través de projectes de dinamització de les associacions de comerciants que incloguen accions col·laboratives amb artistes i/o relacionades directament amb fins socioculturals.

Plazo de presentación:
10 de març de 2017 a 5 de maig de 2017

Mitjançant un decret de data 3 de març de 2017, dictat pel regidor de Cultura, s'aproven les bases i la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes culturals realitzats l'any 2017.

La finalitat d'aquestes ajudes és sufragar despeses ocasionades per l'organització i la realització de projectes culturals que es desenvolupen íntegrament entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

 

Plazo de presentación:
15 de març de 2017 a 15 de abril de 2017

La finalitat d'aquesta convocatòria és subvencionar les entitats sense ànim de lucre, que desenvolupen accions dirigides al col·lectiu de jóvens en situació de desocupació, amb edats compreses entre els 16 i els 35 anys, compreses en en el marc del Pla d'ocupació juvenil “Ocupa't Alacant” de la ciutat d'Alacant.

 

Plazo de presentación:
19 de abril de 2017 a 5 de maig de 2017

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les condicions generals i regular el finançament per part de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alacant i el Pla integral de la zona nord, dels projectes per a centres educatius de la zona nord de la ciutat, que realitzen activitats extraescolars.

 

Plazo de presentación:
19 de abril de 2017 a 25 de maig de 2017

La present convocatòria va destinada a les associacions de fogueres que planten monuments durant les festes oficials de la ciutat d'Alacant, les Fogueres de Sant Joan, durant el present any de 2017. Es tracta d'una ajuda econòmica per a fomentar l'augment del nivell de qualitat dels seus monuments, en tractar-se de les festes oficials de la ciutat, declarades d'Interés Turístic Internacional.

Plazo de presentación:
19 de abril de 2017 a 19 de maig de 2017

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions, legalment constituïdes, de les barraques participants en les festes populars oficials de la ciutat d'Alacant, les Fogueres de Sant Joan, durant el present any 2017, per a ajudar a sufragar part de les despeses en què incórreguen en el desenvolupament de la seua activitat festera.

Plazo de presentación:
24 de abril de 2017 a 25 de maig de 2017

L'Associació Pro-Deficients Psíquics d'Alacant (APSA) és una entitat que desenvolupa una labor d'atenció integral a les persones amb discapacitat, que cobreix tot el seu desenvolupament vital, a fi d'aconseguir la seua integració social i millorar la seua qualitat de vida, així com la seua autonomia personal, social i professional, mitjançant la realització de programes educatius i cursos formatius.

Des de fa anys, anteriorment, a través de l'extint Patronat Municipal de Cultura, l'Ajuntament ha col·laborat amb APSA, promovent la inserció laboral dels seus associats en treballs propis de la Regidoria de Cultura, que per la seua naturalesa puguen assumir aquells sense dificultat, sempre en funció de la discapacitat que patisquen.

Per a aconseguir aquests objectius, l'Ajuntament considera idònia la col·laboració amb APSA mitjançant l'atorgament d'una subvenció nominativa.

 

Es tracta d'un Conveni que té per objecte la subvenció per part de l'Ajuntament d'Alacant a FESORD, per a la creació de dues beques de formació professional per a persones sordes residents a Alacant. Les persones titulars de la Beca desenvoluparan la seua activitat formativa en els serveis de l'Ajuntament que es determinen.

El Club Esportiu Aquarium Alacant és una entitat sense ànim de lucre que, a través de la natació i les jornades de sensibilització i inclusió desenvolupades any rere any des de 1995, aconsegueix la integració en la societat i en l'esport de les persones amb discapacitat.

Pel fet que els esportistes del Club tenen diverses discapacitats, el desplaçament als campionats és molt més costós que per a qualsevol altre esportista, per la qual cosa la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Alacant, considera necessari col·laborar en el desenvolupament de les activitats esmentades.

Entre els dies 20 i 24 de juny, ambdós inclosos, se celebraran les festes oficials de la ciutat, les Fogueres de Sant Joan 2017, declarades d'Interés Turístic Internacional i Bé d'Interés Cultural.

L'Ajuntament d'Alacant, en exercici de les competències pròpies que li atribueix l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de la mateixa manera que en anys anteriors, col·labora amb la Federació de les Fogueres de Sant Joan mitjançant la concessió d'una subvenció, per a atendre part de les despeses derivades de la seua labor d'organització, gestió i desenvolupament de les festes esmentades.

Entre els dies 12 a 29 de gener de 2017, ambdós inclosos, va tindre lloc la celebració de les festes tradicionals del Porrat de Sant Antoni 2017, les quals van ser autoritzades mitjançant sengles resolucions de l'Alcaldia-Presidència de dates 11/01/2017 i 26/01/2017.

L'Ajuntament d'Alacant, com en anys anteriors, col·labora amb la Comissió de Festes Tradicions del Porrat de Sant Antoni, en la celebració de tan entranyables festes, atorgant en aquest cas una subvenció per a atendre part de les despeses derivades de la seua organització, gestió i desenvolupament.

Es tracta d'un Conveni que té per objecte la subvenció per part de l'Ajuntament d'Alacant a FESORD, per a la creació de dues beques de formació professional per a persones sordes residents a Alacant. Les persones titulars de la Beca desenvoluparan la seua activitat formativa en els serveis de l'Ajuntament que es determinen.

L'objectiu d'aquesta subvenció és ajudar a sufragar part de les despeses derivades amb motiu de la participació en la Final Autonòmica 1a Divisió Sènior Femenina, Fase d'Ascens a 1a Divisió Nacional.

La finalitat d'aquesta subvenció és ajudar a sufragar part de les despeses derivades de l'organització de l'esdeveniment esportiu “Mitja Marató d'Alacant”. 

L'objectiu d'aquesta convocatòria és subvencionar projectes de sostenibilitat inclosos en els plans d'acció dels centres escolars: cobrir les despeses derivades de la celebració de jornades o seminaris, activitats didàctiques i eixides de camp, així com l'edició de material didàctic, tot això relacionat amb la política ambiental del centre escolar.

Plazo de presentación:
12 de maig de 2017 a 12 de juny de 2017

L'objectiu d'aquesta subvenció és atorgar una ajuda econòmica per a fer possible la celebració de les festes de la Setmana Santa d'Alacant de 2017, declarades d'Interés Turístic Autonòmic.

Plazo de presentación:
11 de maig de 2017 a 12 de juny de 2017

La finalitat d'aquesta subvenció és contribuir a sufragar les despeses del foment de la pràctica esportiva i la participació en competicions federades de caràcter internacional, nacional, autonòmic i provincial.

Plazo de presentación:
11 de maig de 2017 a 12 de juny de 2017

La finalitat d'aquesta subvenció és contribuir a sufragar les despeses per la seua participació en l'esport escolar municipal i al foment de la pràctica esportiva.

Plazo de presentación:
11 de maig de 2017 a 12 de juny de 2017

L'objectiu d'aquesta subvenció és estimular l'activitat esportiva entre els xiquets, jóvens i adults i també fomentar la solidaritat de la ciutadania amb les persones que no tenen els recursos bàsics per a desenvolupar una vida normal i a les quals, a través de Cáritas Diocesana, aniran destinats els fons que es recapten per la participació en la prova i tots aquells que es puguen recaptar desinteressadament per la celebració d'aquesta.

L'objecte d'aquesta subvenció és contribuir a la recuperació de la memòria històrica de la ciutat d'Alacant, per a la qual cosa s'ha posat en marxa un ambiciós projecte: "Alacant, Ciutat de la Memòria".

La finalitat d'aquesta subvenció és establir un marc de col·laboració conjunta per a la difusió, la promoció i el desenvolupament de les activitats de promoció turístiques d'Alacant i la difusió i el foment de la festa, d'acord amb una actuació concreta a la ciutat de Lisboa.

L'objectiu d'aquesta subvenció és contribuir a sufragar les despeses i al foment de la pràctica esportiva i la seua participació en competicions de caràcter federatiu.

Plazo de presentación:
18 de maig de 2017 a 19 de juny de 2017

L'objecte de la present convocatòria s'emmarca en els termes de la concessió de subvencions a ajuntaments per a beques de formació a jóvens del programa de la Diputació d'Alacant (BOP núm. 57, de 22 de març de 2017) . L'Ajuntament d'Alacant ha sol·licitat la concessió d'aquesta subvenció a fi de finançar el cost d'un/a becari/ària per a l'àrea d'esports, per a un període de tres mesos i un import total de 1.500 euros.

Plazo de presentación:
20 de maig de 2017 a 22 de maig de 2017

L'objectiu d'aquest conveni és formar dones en situació d'exclusió social en el sector tèxtil i facilitar-los l'accés a l'ocupació, bé a través de contracte d'inserció en A Puntadas S.L., empresa d'inserció que gestiona l'esmentada entitat o bé en uns altres sectors.

La finalitat d'aquesta subvenció és mostrar, al llarg de nou dies, espectacles teatrals d'autors espanyols actuals i obrir una reflexió fluida, dialèctica i útil sobre l'escriptura dramàtica actual, la seua problemàtica des de la creació del text fins a la plasmació en l'espectacle viu, la seua producció i exhibició, així com la relació que aquesta pràctica artística manté amb la societat. 

 

L'objecte del present conveni és articular la col·laboració entre l'Excm. Ajuntament d'Alacant i l'Il·lustre Col·legi Provincial d'Advocats d'Alacant, a fi de contribuir a la formació pràctica dels joves lletrats, acabats de col·legiar, dins del Programa de formació i suport a aquests. Aquesta col·laboració té lloc, principalment, a través de dues vies:

  • La subvenció que l'Ajuntament concedeix a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats per a finançar part de les beques del fons "José Vidal Albert", que, periòdicament, convoca i atorga l'Il·lustre Col·legi d'Advocats als seus col·legiats més recents.
  • La posada a disposició de les dependències municipals per al desenvolupament de les pràctiques formatives dels becaris lletrats, on posaran en pràctica el seu programa formatiu, sota l'autorització d'un lletrat municipal dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament.