Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l'òrgan que, sota la presidència de l'alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que a este correspon i exerceix les funcions executives i administratives que s'assenyalen en l'article 127 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Correspon a l'alcalde nomenar i separar lliurement els membres de la Junta de Govern Local, el nombre dels quals no podrà excedir d'un terç del nombre legal de membres del Ple, a més de l'alcalde.

Composició

President de la Junta de Govern Local

Sr. Gabriel Echávarri Fernández

Membres de la Junta de Govern Local

  1. Sr. Miguel Ángel Pavón García
  2. Sr. Natxo Bellido Suay
  3. Sra. Eva Montesinos Mas
  4. Sra. Julia Angulo Girón
  5. Sra. María José Espuch Svoboda
  6. Sr. Carlos Giménez Bertomeu
  7. Sra. Sofía Morales Garrido
  8. Sr. Daniel Simón Pla
  9. Sr. Victor Domínguez Lucena

Secretari de la Junta de Govern Local i suplents