Indicadors ITA

Els índexs estan dirigits a mesurar el nivell de transparència de les institucions públiques.

A

Transparència activa i informació sobre la corporació municipal

Càrrecs públics, personal i retribucions.

Registre activitats i béns alts càrrecs.

Planificació, organització i patrimoni.

Òrgans de govern municipals.

Informes i resolucions judicials.

MÉS INFORMACIÓ
B

Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació

Pàgina web i perfils en xarxes socials.

Participació ciutadana.

Entitats i associacions de veïns.

Informació d'interés per al ciutadà.

Processos participatius en plans i pressupostos.

MÉS INFORMACIÓ
C

Transparència economicofinancera

Informació comptable i pressupostària.

Comptes anuals i ingressos fiscals per habitant.

Període mitjà de pagament a proveïdors.

Deute pública municipal.

Informes d'auditories de comptes.

MÉS INFORMACIÓ
D

Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis

Contractacions.

Meses de contractació.

Convenis i encàrrecs de gestió.

Subvencions i ajudes públiques.

Subministradors i costos dels serveis.

MÉS INFORMACIÓ
E

Transparència en urbanisme, obres públiques i medi ambient

Plans d'ordenació urbana.

Convenis urbanístics.

Licitacions d'obres públiques.

Obres d'infraestructura més importants.

Inversió en infraestructures per habitant.

MÉS INFORMACIÓ
F

Dret d'accés a la informació pública

Visibilitat i canals de difusió.

Característiques de l'accés a la informació.

Procediment presentació reclamacions.

Avaluació del dret d'accés.

Informació estadística.

MÉS INFORMACIÓ