Subvencions per a la realització d'Accions Formatives en l'àmbit de l'esport d'iniciació

Desescalada Instalaciones Deportivas

La Regidoria d'Esports d'Alacant informa sobre les Subvencions per a la realització d'Accions Formatives en l'àmbit de l'esport d'iniciació, anualitat 2021.

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2021/2022, de subvencions a clubs esportius i seccions esportives d'altres entitats, sense ànim de lucre i amb domicili social en el municipi d'Alacant, per la realització d'accions formatives en l'àmbit de l'esport d'iniciació.

La finalitat és contribuir a la promoció i difusió de la pràctica esportiva dirigida a menors empadronats en el municipi d'Alacant, ja siga fomentant la seua participació en esports minoritaris com facilitant l'accés al seu exercici a col·lectius menys afavorits, ajudant a sufragar part de les despeses que ocasionen l'execució de les activitats definides en els projectes presentats.

La dotació pressupostària màxima destinada a aquesta convocatòria serà de 139.000 €.

La concessió de la subvenció s'efectuarà en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria i procediment selectiu únic.

ON TRAMITAR
En la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant.

Accés al tràmit: https://bpm.alicante.es/OAC/TramitadorExt.jsp?idioma=es&texpcod=DE01&useClave=true

No es podran presentar sol·licituds ni cap documentació en l'Oficina de la Regidoria d'Esports ja que des del passat 9 de desembre de 2019 no es disposa del servei de registre de documents.

ALTA DE TERCERS (MOLT IMPORTANT)
En realitzar-se el pagament de la subvenció mitjançant transferència bancària, és condició indispensable, que l'entitat estiga donada d'Alta com a Tercer en la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Alacant. En el cas de no estar donada d'alta, necessitar rectificar alguna dada o modificar el compte bancari, s'haurà de realitzar el tràmit amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud. En l'enllaç: https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-alta-terceros es disposa d'informació per a la realització d'aquest tràmit.

CONTACTE
Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contactar en el correu: tramit.online@alicante.es

AVÍS LEGAL
La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

Presentació
Plazo de presentación: 
10 de juliol de 2021 a 29 de juliol de 2021
Documentación a presentar: 

Juntament amb la sol·licitud haurà d'acompanyar-se la següent documentació en format PDF:

• FOTOCOPIA CIF.
 
• FOTOCOPIA estatuts de l'entitat.
 
• Si l'entitat esportiva és un club esportiu, Certificat ORIGINAL, expedit pel secretari del club i amb el vistiplau del seu president, recollint la composició de la Junta Directiva amb exprés esment de la data de l'elecció dels seus membres.
 
• En el cas de no tractar-se d'un club esportiu, FOTOCÒPIA acta nomenament de la Junta Directiva de l'entitat o certificat oficial amb indicació d'aquesta Junta Directiva.
 
• Si l'entitat esportiva és un club esportiu o associació, FOTOCÒPIA acta de l'última Assemblea General realitzada. 
 
• FOTOCOPIA document justificatiu de la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
 
• Certificat ORIGINAL emés per la federació corresponent (Annex 3 - Federació). Aquest annex podrà ser substituït per certificat propi de la federació sempre que continga les mateixes dades que figuren en el document normalitzat.

• Pressupost liquidat de l'exercici anterior i el pressupost general d'ingressos i despeses de l'exercici en curs.

• Projecte d'Accions Formatives proposades per l'entitat. Només pot presentar-se un projecte per entitat, ha d'ajustar-se a una única modalitat esportiva de les establides en l'Annex 2 - Modalitats esportives i ha de redactar-se complint les condicions definides en l'Annex 1 - Contingut projecte. 

En el formulari de la sol·licitud, es pot autoritzar la Regidoria d'Esports l'accés a la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a verificar que l'entitat està al corrent de les seues obligacions tributàries i a la Tresoreria General de la Seguretat Social per a verificar que l'entitat no té deutes amb el citat organisme.

En el cas que no s'autoritze l'accés a la consulta d'aquestes dades, s'hauran d'aportar els certificats ORIGINALS positius, a nom de l'entitat, d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i de no tindre deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; a l'efecte d'obtindre una subvenció atorgada per les Administracions Públiques, d'acord amb el que s'estableix per la LGS. Aquests certificats tenen una validesa de 6 mesos des de la data de la seua expedició, tal com s'indica en l'art. 23.3 del *RLGS.

Formas de Presentación

Informació complementària