Subvencions a l'Esport Federat.

Desescalada Instalaciones Deportivas

SUBVENCIONS A l'ESPORT FEDERAT DE LA REGIDORIA D'ESPORTS D'ALACANT.

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2020/2021, de subvencions a entitats esportives, sense ànim de lucre i amb domicili social en el municipi d'Alacant, per la seua participació en competicions esportives oficials.

La finalitat és contribuir al foment de la pràctica esportiva i la seua participació en les diverses competicions esportives oficials en les quals es troben immersos, ajudant a sufragar part de les despeses que els ocasionen les mateixes.

S'exclouen expressament de la convocatòria:

• Les activitats esportives i esdeveniments no federats, així com la promoció d'escoles esportives.

• Els equips sènior de l'entitat esportiva que participen en competicions esportives oficials d'alt nivell per ser objecte de convocatòria específica recollida en el Pressupost de l'Ajuntament d'Alacant de l'exercici 2021.

• Les màximes categories estatals de Futbol Masculí (des de 1a fins a la 3a divisió) en tindre la consideració d'esport professional i, pel mateix motiu, la Lliga ACB en el Bàsquet Masculí.

La dotació pressupostària màxima destinada a aquesta convocatòria serà de 99.950 €.

La concessió de la subvenció s'efectuarà en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria i procediment selectiu únic.

No es podran presentar sol·licituds ni cap documentació en l'Oficina de la Regidoria d'Esports, ja que des del passat 9 de desembre de 2019 no es disposa del servei de registre de documents.

CONTACTE

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contactar en el correu: tramit.online@alicante.es

AVÍS LEGAL

La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

ALTA DE TERCERS (MOLT IMPORTANT)

En realitzar-se el pagament de la subvenció mitjançant transferència bancària, és condició indispensable, que l'entitat estiga donada d'Alta com a Tercer en la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Alacant. En el cas de no estar donada d'alta, necessitar rectificar alguna dada o modificar el compte bancari, s'haurà de realitzar el tràmit amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

En l'enllaç https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-alta-terceros es disposa d'informació per a la realització d'aquest tràmit.

Presentació
Plazo de presentación: 
15 de setembre de 2021 a 4 de octubre de 2021
Documentación a presentar: 

Juntament amb la sol·licitud haurà d'acompanyar-se la següent documentació en format PDF:

• FOTOCOPIA CIF.

• FOTOCOPIA estatuts de l'entitat.

• Si l'entitat esportiva és un club esportiu, Certificat ORIGINAL, expedit pel secretari del club i amb el vistiplau del seu president, recollint la composició de la Junta Directiva amb exprés esment de la data de l'elecció dels seus membres.

• En el cas de no tractar-se d'un club esportiu, FOTOCÒPIA acta nomenament de la Junta Directiva de l'entitat o certificat oficial amb indicació d'aquesta Junta Directiva.

• Si l'entitat esportiva és un club esportiu o associació, FOTOCÒPIA acta de l'última Assemblea General realitzada.

• En el cas de ser una associació o club esportiu, declaració responsable en la qual s'indique que s'ha celebrat una sessió de la junta directiva per a acordar la sol·licitud de la convocatòria (No és necessari adjuntar-la, es declara en signar el tràmit de la sol·licitud electrònica).

• FOTOCOPIA document justificatiu de la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

• Certificat ORIGINAL emés per la federació corresponent (Annex 1. Federació). En el cas que en l'entitat esportiva es practiquen esports gestionats per diferents federacions, s'adjuntarà una fulla de l'Annex 1 per cadascuna de les federacions. En el cas de practicar diferents modalitats d'un mateix esport, s'utilitzarà una fulla de l'Annex 1 per cadascuna de les modalitats indicades. L'Annex 1 podrà ser substituït per certificat propi de la federació sempre que continga les mateixes dades que figuren en el document normalitzat.

• Pressupost liquidat de l'exercici anterior i el pressupost general d'ingressos i despeses de l'exercici en curs.

• En el seu cas, FOTOCÒPIA acta fundacional o qualsevol altre document oficial on es reflectisca la data de constitució de l'entitat, si no queda justificada amb els estatuts de l'entitat esportiva.

• En el cas de comptar amb esportistes amb diversitat funcional, FOTOCÒPIA certificats de discapacitat emesos pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats de la Generalitat Valenciana o organisme corresponent d'una altra Comunitat Autònoma. S'haurà d'acompanyar FOTOCÒPIA de les llicències federatives d'aquests esportistes o llistat oficial que justifique la pertinença a l'entitat esportiva.

En el formulari de la sol·licitud, es pot autoritzar la Regidoria d'Esports l'accés a la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a verificar que l'entitat està al corrent de les seues obligacions tributàries i a la Tresoreria General de la Seguretat Social per a verificar que l'entitat no té deutes amb el citat organisme. En el cas que no s'autoritze l'accés a la consulta d'aquestes dades, s'hauran d'aportar els certificats ORIGINALS positius, a nom de l'entitat, d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i de no tindre deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; a l'efecte d'obtindre una subvenció atorgada per les Administracions Públiques, d'acord amb el que s'estableix per la LGS. Aquests certificats tenen una validesa de 6 mesos des de la data de la seua expedició, tal com s'indica en l'art. 23.3 del RLGS.

Formas de Presentación

Informació complementària