Subvencions a l'Esport Federat.

Desescalada Instalaciones Deportivas

SUBVENCIONS A l'ESPORT FEDERAT DE LA REGIDORIA D'ESPORTS D'ALACANT.

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió de subvencions a entitats esportives, sense ànim de lucre i amb domicili social en el municipi d'Alacant, per la seua participació en competicions esportives oficials durant la temporada 2020/2021, amb la finalitat de contribuir al foment de la pràctica esportiva i la seua participació en les diverses competicions esportives oficials en les quals es troben immersos, ajudant a sufragar part de les despeses que els ocasionen les mateixes.

La Regidoria d'Esports d'Alacant fa pública la resolució de la convocatòria:

https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202112/edicto-resolucion-definitiva-firmado-deporte-federado-2021.pdf

D'acord amb la Base 9a de la convocatòria, el termini de justificació de la subvenció queda establit del 22 de desembre de 2021 al 10 de gener de 2022.

CONTACTE

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contactar en el correu: tramit.online@alicante.es

AVÍS LEGAL

La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

Presentació
Plazo de presentación: 
22 de desembre de 2021 a 10 de gener de 2022
Documentación a presentar: 

S'haurà d'adjuntar la documentació ORIGINAL justificativa de les despeses produïdes, que seran factures i altres documents de valor probatori amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establits reglamentàriament. Pel que concerneix les factures es complirà el que s'estableix en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Les despeses subvencionables degueren produir-se i realitzar-se dins del termini comprés entre l'1 de setembre de 2020 i el 30 de juny de 2021.

Tindran la consideració de despeses subvencionables, referent a la present convocatòria, les despeses indicades a continuació segons els termes previstos en l'article 31 de la LGS.

Material esportiu
Adquisició de material, inclou tant material esportiu com equipaments esportius.

Material informàtic i d'oficina
Adquisició de material destinat a la gestió de la competició.

Salut esportiva
Subministraments de farmaciola mèdica.

Segurs
Mutualitats esportives, assegurances de responsabilitat civil de l'entitat o assegurança d'accidents, relacionats amb la competició.

Personal
Nòmines de monitors esportius i entrenadors.

Allotjament
Els produïts en hotels, pensions o un altre tipus d'allotjaments, quan s'originen per la participació en les competicions esportives oficials. S'exclouen expressament les despeses de manutenció.

Desplaçament
Els realitzats en transport de viatgers quan s'originen per la participació de l'entitat en competicions esportives oficials.

Federatius
Llicències federatives, inscripcions en competicions o tornejos federats.

Arbitratges
Despeses d'arbitratges, jutges, cronometradors i secretaries tècniques. 

En les bases de la convocatòria es pot trobar més informació sobre la documentació a aportar per a la justificació.

Formas de Presentación

Informació complementària