Subvencions a l'Esport Escolar.

Desescalada Instalaciones Deportivas

SUBVENCIONS A l'ESPORT ESCOLAR DE LA REGIDORIA D'ESPORTS D'ALACANT.

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2020/2021, de subvencions a entitats radicades en el municipi d'Alacant que hagen participat en la convocatòria del “Esport Escolar Municipal d'Alacant”.

La finalitat és contribuir a la participació continuada en competicions de l'esmentat esport escolar, ajudant a sufragar part de les despeses ocasionades per això.

La dotació pressupostària màxima destinada a aquesta convocatòria serà de 25.000 €.

La concessió de la subvenció s'efectuarà en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria i procediment selectiu únic.

IMPORTANT: Es presenta sol·licitud i justificació en el mateix termini, per la qual cosa s'ha de realitzar el tràmit de presentació de sol·licitud i també el tràmit de presentació de la justificació.

ON TRAMITAR

En la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant.

Accés a la presentació de la sol·licitud:

https://bpm.alicante.es/OAC/TramitadorExt.jsp?idioma=es&texpcod=DE01&useClave=true

Accés a la presentació de la justificació:

https://bpm.alicante.es/OAC/TramitadorExt.jsp?idioma=es&texpcod=DE02&useClave=true

No es podran presentar sol·licituds ni cap documentació en l'Oficina de la Regidoria d'Esports, ja que des del passat 9 de desembre de 2019 no es disposa del servei de registre de documents.

CONTACTE

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contactar en el correu: tramit.online@alicante.es

AVÍS LEGAL

La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

ALTA DE TERCERS (MOLT IMPORTANT)

En realitzar-se el pagament de la subvenció mitjançant transferència bancària, és condició indispensable, que l'entitat estiga donada d'Alta com a Tercer en la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Alacant. En el cas de no estar donada d'alta, necessitar rectificar alguna dada personal o modificar el compte bancari, s'haurà de realitzar el tràmit amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

En l'enllaç https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-alta-terceros es disposa d'informació per a la realització d'aquest tràmit.

Presentació
Plazo de presentación: 
4 de juny de 2021 a 25 de juny de 2021
Documentación a presentar: 

SOL·LICITUD

En realitzar el tràmit en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, s'haurà d'adjuntar la següent documentació en format PDF:

• FOTOCOPIA CIF.

• En el cas de no ser una associació o club esportiu, document acreditatiu de la representació.

• En el cas de ser una associació o club esportiu, FOTOCÒPIA acta nomenament de la Junta Directiva de l'entitat o certificat oficial amb indicació d'aquesta Junta Directiva.

• En el cas de ser una associació o club esportiu, declaració responsable en la qual s'indique que s'ha celebrat una sessió de la junta directiva per a acordar la sol·licitud de la convocatòria (No és necessari adjuntar-la, es declara en signar el tràmit de la sol·licitud electrònica).

• Si l'entitat realitza accions destinades a col·lectius en situacions de vulnerabilitat i/o exclusió social, una memòria explicativa en la qual es relacionen detalladament les actuacions desenvolupades a favor dels citats col·lectius.

En el formulari de la sol·licitud, es pot autoritzar la Regidoria d'Esports l'accés a la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a verificar que l'entitat està al corrent de les seues obligacions tributàries i a la Tresoreria General de la Seguretat Social per a verificar que l'entitat no té deutes amb el citat organisme. En el cas que no s'autoritze l'accés a la consulta d'aquestes dades, s'hauran d'aportar els certificats ORIGINALS positius, a nom de l'entitat, d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i de no tindre deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; a l'efecte d'obtindre una subvenció atorgada per les Administracions Públiques, d'acord amb el que s'estableix per la LGS. Aquests certificats tenen una validesa de 6 mesos des de la data de la seua expedició, tal com s'indica en l'art. 23.3 del *RLGS.

JUSTIFICACIÓ:

En realitzar el tràmit de justificació, s'haurà d'adjuntar (en format PDF) la documentació ORIGINAL justificativa de les despeses produïdes, que seran factures i altres documents de valor probatori amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establits reglamentàriament. Pel que concerneix les factures es complirà el que s'estableix en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

La subvenció màxima a percebre per cada entitat beneficiària serà de 2.000 €.

Les despeses subvencionables hauran de produir-se i realitzar-se dins del termini comprés entre l'1 de setembre de 2020 i el 31 de maig de 2021.

Tindran la consideració de despeses subvencionables, referent a la present convocatòria, les despeses indicades a continuació, segons els termes previstos en l'art. 31 de la LGS.

• Material esportiu

Adquisició de material destinat a les modalitats esportives desenvolupades per l'entitat dins de l'Esport Escolar Municipal, inclou tant material esportiu com equipaments esportius.

• Material informàtic i d'oficina

Adquisició de material destinat a la gestió de la participació en l'Esport Escolar Municipal.

• Salut esportiva

Subministraments de farmaciola mèdica.

Adquisició de desfibril·ladors.

• Assegurances

Mutualitats esportives, assegurances de responsabilitat civil de l'entitat o assegurança d'accidents, relacionats amb la competició.

• Monitors

Nòmines de monitors/entrenadors esportius.

Pagaments realitzats a empreses pel servei de monitors/entrenadors esportius.

En les bases de la convocatòria es pot trobar més informació sobre la documentació a aportar per a la justificació.

Accés a la presentació de la justificació en la Seu Electrònica:

https://bpm.alicante.es/OAC/TramitadorExt.jsp?idioma=es&texpcod=DE02&useClave=true

Formas de Presentación

Informació complementària