Subvencions a Esportistes d'Elit, anualitat 2021.

Desescalada Instalaciones Deportivas

La Regidoria d'Esports d'Alacant informa de les subvencions a Esportistes d'Elit, anualitat 2021.

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2020/2021, de les subvencions a esportistes d'elit empadronats/as en el municipi d'Alacant que practiquen especialitats esportives de caràcter individual.

La finalitat és contribuir al foment de la pràctica esportiva i la seua participació en les diverses competicions esportives oficials en les quals es troben immersos els/les esportistes ajudant a sufragar part de les despeses que els ocasionen les mateixes.

La dotació pressupostària màxima destinada a aquesta convocatòria serà de 28.000 €.

La concessió de la subvenció s'efectuarà en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria i procediment selectiu únic.

REQUISITS.

Podran sol·licitar la subvenció aquells/as esportistes que complisquen els següent requisits:

a) Tindre la condició d'esportista d'elit en alguna de les llistes d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana publicades en el DOGV des de l'any 2018 fins a la data de publicació de la convocatòria.

b) Tindre llicència federativa en vigor d'una federació de la Comunitat Valenciana.

c) Estar empadronat/a en el municipi d'Alacant amb anterioritat a l'1 de setembre de 2016 i de manera ininterrompuda fins a la data de publicació de la present convocatòria.

d) Estar donat d'Alta com a Tercer en la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Alacant.

No podran optar a la subvenció els/les esportistes que incórreguen en algun dels següents apartats (llista completa d'apartats en les bases de la convocatòria):

a) Practicar esports col·lectius, considerats com a tal, els esports en els quals competeixen dos grups de més de dos esportistes, de manera simultània en el temps, amb alternança en la possessió o domini d'un mòbil, mitjançant accions tècnic tàctiques d'atac i defensa.

b) Estar inclòs/a en el Programa d'Ajudes a Esportistes Olímpics (Pla “*ADO”).

c) Pertànyer a Societats Anònimes Esportives (*SAD).

IMPORT A PERCEBRE.

El criteri de valoració de les sol·licituds serà únic i vindrà determinat pel nivell aconseguit com a esportista d'elit en alguna de les llistes d'esportistes d'elit indicades prèviament.

S'estableixen les següents quanties màximes per esportista d'elit:

• Nivell Alta Competició: 750 €

• Promoció: 350 €

L'import de la subvenció que li correspondrà a cada beneficiari/a vindrà determinat per la quantitat menor entre la quantia màxima establida en aquest apartat (si és el cas, la quantitat minorada que s'establisca) i la suma total dels seus justificants de despeses presentades i admeses.

IMPORTANT.

Es presenta sol·licitud i justificació en el mateix termini, per la qual cosa s'ha de realitzar el tràmit de presentació de sol·licitud i també el tràmit de presentació de la justificació.

ON TRAMITAR.

Es podrà presentar a través d'un dels següents llits:

- En la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant.

Accés a la presentació de la sol·licitud:

https://bpm.alicante.es/oac/tramitadorext.jsp?idioma=es&texpcod=de01&useclave=true

Accés a la presentació de la justificació:

https://bpm.alicante.es/oac/tramitadorext.jsp?idioma=es&texpcod=de02&useclave=true

- Presencialment, amb cita prèvia, en les Oficines d'Atenció Ciutadana del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (*SAIC).

 S'utilitzarà el model Annex 1 (Sol·licitud) i el model Annex 2 (Justificació).

No es podran presentar sol·licituds ni cap documentació en l'Oficina de la Regidoria d'Esports, ja que des del passat 9 de desembre de 2019 no es disposa del servei de registre de documents.

CONTACTE.

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contactar en el correu: tramit.online@alicante.es

AVÍS LEGAL.

La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

ALTA DE TERCERS (MOLT IMPORTANT).

Molt important, en realitzar-se el pagament de la subvenció mitjançant transferència bancària, és requisit indispensable que el/la esportista (encara que siga menor d'edat) estiga donat d'Alta com a Tercer en la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Alacant. Si el tràmit ja ha sigut realitzat en una convocatòria anterior, no serà necessari tornar a realitzar-lo llevat que es necessite rectificar alguna dada personal o modificar el compte bancari. En el cas de ser necessari la realització del tràmit, s'haurà de realitzar amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

En l'enllaç https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-alta-terceros es disposa d'informació per a la realització d'aquest tràmit.

Presentació
Plazo de presentación: 
3 de juliol de 2021 a 22 de juliol de 2021
Documentación a presentar: 

SOL·LICITUD.

Si es presenta presencialment s'haurà d'utilitzar el model Annex 1, en el cas de presentar-se telemàticament l'Annex 1 es generarà en realitzar el tràmit en la seu electrònica pel que no és necessari que s'aporte.

En la sol·licitud haurà de figurar el/la esportista com a interessat/a sent la persona que ha de signar la sol·licitud, llevat que el/la esportista siga menor d'edat, en aquest cas a més del/de l'esportista com a interessat/a, ha de figurar la mare, pare o tutor/a com a representant i ser signat per el/la representant.

S'haurà d'acompanyar la següent documentació:

• FOTOCÒPIA del DNI del/de l'esportista.

• FOTOCÒPIA del DNI de la mare, del pare o del/de la tutor/a (si el/la esportista és menor d'edat).

• FOTOCÒPIA del Llibre de Família (pàgines on figuren els pares i el/la esportista) o, en el seu cas, FOTOCÒPIA documente que justifique el parentiu o la tutoria (si el/la esportista és menor d'edat).

• FOTOCOPIA llicència federativa en vigor d'una federació de la Comunitat Valenciana.

En la sol·licitud, es pot autoritzar la Regidoria d'Esports l'accés a la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a verificar que el/la esportista està al corrent de les seues obligacions tributàries, a la Tresoreria General de la Seguretat Social per a verificar que el/la esportista no té deutes amb el citat organisme i al Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament d'Alacant per a verificar l'empadronament del/de l'esportista.

En el cas que no s'autoritze l'accés a la consulta d'aquestes dades, s'hauran d'aportar els certificats ORIGINALS positius, a nom del/de l'esportista, d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i de no tindre deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; a l'efecte d'obtindre una subvenció atorgada per les Administracions Públiques, d'acord amb el que s'estableix per la LGS. Aquests certificats tenen una validesa de 6 mesos des de la data de la seua expedició, tal com s'indica en l'art. 23.3 del *RLGS. Així mateix, s'haurà d'aportar certificat ORIGINAL d'Empadronament de l'Ajuntament d'Alacant a nom del/de l'esportista amb data posterior a la publicació de la convocatòria.

JUSTIFICACIÓ.

Si es presenta presencialment s'haurà d'utilitzar el model Annex 2, en el cas de presentar-se telemàticament l'Annex 2 es generarà en realitzar el tràmit en la seu electrònica pel que no és necessari que s'aporte.

En la justificació haurà de figurar el/la esportista com a interessat/a sent la persona que ha de signar el document, llevat que el/la esportista siga menor d'edat, en aquest cas a més del/de l'esportista com a interessat/a, ha de figurar la mare, pare o tutor/a com a representant i ser signat per el/la representant.

Les despeses subvencionables hauran de produir-se i realitzar-se dins del termini comprés entre l'1 de setembre de 2020 i el 30 de juny de 2021.

Tindran la consideració de despeses subvencionables, referent a les presents bases, les despeses indicades a continuació, segons els termes previstos en l'article 31 de la LGS.

• Allotjament.

Els produïts en hotels, pensions o un altre tipus d'allotjaments, quan s'originen per la participació del/de l'esportista en competicions federades oficials. S'exclouen expressament les despeses de manutenció.

• Desplaçament.

Els realitzats en transport de viatgers quan s'originen per la participació del/de l'esportista en competicions federades oficials.

• Material esportiu.

Adquisició de material destinat al desenvolupament de la modalitat esportiva del/de l'esportista, inclou tant material esportiu com equipaments esportius.

• Salut esportiva.

Subministraments de farmaciola mèdica.

• Assegurances.

Mutualitats esportives, assegurances de responsabilitat civil o assegurances d'accidents, relacionats amb l'activitat esportiva.

• Federatius.

Llicències federatives. Inscripcions en competicions o tornejos federats.

• Entitats esportives.

Quotes satisfetes a l'entitat esportiva del/de l'esportista.

• Entrenadors.

Pagaments realitzats a entrenadors titulats que milloren el rendiment del/de l'esportista en la competició.

En les bases de la convocatòria es pot trobar més informació sobre la documentació a aportar per a la justificació.

En realitzar el tràmit de justificació, s'haurà d'adjuntar (en format PDF, en el cas de presentar-se de manera electrònica) la documentació ORIGINAL justificativa de les despeses produïdes, que seran factures i altres documents de valor probatori amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establits reglamentàriament. Pel que concerneix les factures es complirà el que s'estableix en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Accés a la presentació de la justificació en la Seu Electrònica: https://bpm.alicante.es/oac/tramitadorext.jsp?idioma=es&texpcod=de02&useclave=true

Formas de Presentación

Informació complementària