Subvencions a Esportistes Centro de Tecnificació de Cheste 2022

Desescalada Instalaciones Deportivas

SUBVENCIONS A ESPORTISTES QUE CURSEN ESTUDIS EN EL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE CHESTE, ANUALITAT 2022.

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2020/2021, de subvencions a esportistes del municipi d'Alacant que han cursat estudis en el Centre de Tecnificació Esportiva de Cheste (València).

La finalitat és contribuir a sufragar les despeses de desplaçament en transport de viatgers d'els/les esportistes a l'esmentat centre de tecnificació.

El/la esportista ha de complir el requisit d'estar empadronat/a en el municipi d'Alacant amb anterioritat a l'1 de setembre de 2020 i de manera ininterrompuda fins a la data de publicació de la present convocatòria.

La dotació pressupostària màxima destinada a aquesta convocatòria serà de 10.000 €.

La concessió de la subvenció s'efectuarà en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria i procediment selectiu únic

IMPORTANT
Es presenta sol·licitud i justificació en el mateix termini, per la qual cosa s'ha de realitzar el tràmit de presentació de la sol·licitud i també el tràmit de presentació de la justificació. 

ON TRAMITAR
Es podrà presentar a través d'un dels següents llits:

- En la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant.
      Accés a la presentació de la sol·licitud:
http://https://bpm.alicante.es/oac/tramitadorext.jsp?idioma=es&texpcod=de01&useclave=true
       Accés a la presentació de la justificació:
http://https://bpm.alicante.es/oac/tramitadorext.jsp?idioma=es&texpcod=de02&useclave=true

-Presencialment, amb cita prèvia, en les Oficines d'Atenció Ciutadana del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC).
      S'utilitzarà el model Annex 1 (Sol·licitud) i el model Annex 2 (Justificació).

-A través de les oficines de Correus.
      S'utilitzarà el model Annex 1 (Sol·licitud) i el model Annex 2 (Justificació).

      Ha d'emportar-se la sol·licitud i la documentació que s'acompanya en un sobre obert. Correus segellarà la sol·licitud que es ficarà dins del sobre (amb identificació de la data en què s'ha presentat en l'encuny). S'ha d'enviar com a carta certificada, que ha de dirigir-se a la següent adreça:

       Ajuntament d'Alacant
       Registre General
       C/ Portugal, 17
       03003 Alacant

No es podran presentar sol·licituds ni cap documentació en l'Oficina de la Regidoria d'Esports, ja que des del passat 9 de desembre de 2019 no es disposa del servei de registre de documents.

CONTACTE
Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contactar en el correu: tramit.online@alicante.es

AVÍS LEGAL
La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

ALTA DE TERCERS (MOLT IMPORTANT)
En realitzar-se el pagament de la subvenció mitjançant transferència bancària, és condició indispensable, que el/la esportista estiga donat d'Alta com a Tercer en la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Alacant. En el cas de no estar donat d'alta, necessitar rectificar alguna dada personal o modificar el compte bancari, s'haurà de realitzar el tràmit amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

En l'enllaç https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-alta-terceros es disposa d'informació per a la realització d'aquest tràmit.

Presentació
Plazo de presentación: 
20 de maig de 2022 a 8 de juny de 2022
Documentación a presentar: 

SOL·LICITUD
Si es presenta presencialment o per Correus s'haurà d'utilitzar el model Annex 1, en el cas de presentar-se telemàticament l'Annex 1 es generarà en realitzar el tràmit en la seu electrònica pel que no és necessari que s'aporte.

En la sol·licitud haurà de figurar el/la esportista com a interessat/a sent la persona que ha de signar la sol·licitud, llevat que el/la esportista siga menor d'edat, en aquest cas a més del/de l'esportista com a interessat/a, ha de figurar la mare, pare o tutor/a com a representant i ser signat per el/la representant.

S'haurà d'acompanyar la següent documentació:

• DNI/NIE del/de l'esportista.

• DNI/NIE de la mare, del pare o del/de la tutor/a (si el/la esportista és menor d'edat).

• FOTOCÒPIA del Llibre de Família (pàgines on figuren els pares i el/la esportista) o, en el seu cas, FOTOCÒPIA documente que justifique el parentiu o la tutoria (si el/la esportista és menor d'edat).

• Certificat ORIGINAL emés per la Secretaria del Centre de Tecnificació Esportiva de Cheste relativa a haver cursat estudis en aquest centre durant el curs 2020/2021.

En la sol·licitud, es pot autoritzar la Regidoria d'Esports l'accés a la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a verificar que el/la esportista està al corrent de les seues obligacions tributàries, a la Tresoreria General de la Seguretat Social per a verificar que el/la esportista no té deutes amb el citat organisme i al Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament d'Alacant per a verificar l'empadronament del/de l'esportista.

En el cas que no s'autoritze l'accés a la consulta d'aquestes dades, s'hauran d'aportar els certificats ORIGINALS positius, a nom del/de l'esportista, d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i de no tindre deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; a l'efecte d'obtindre una subvenció atorgada per les Administracions Públiques, d'acord amb el que s'estableix per la LGS. Aquests certificats tenen una validesa de 6 mesos des de la data de la seua expedició, tal com s'indica en l'art. 23.3 del *RLGS. Així mateix, s'haurà d'aportar certificat ORIGINAL d'Empadronament de l'Ajuntament d'Alacant a nom del/de l'esportista amb data posterior a la publicació de la convocatòria.

JUSTIFICACIÓ
Si es presenta presencialment o per Correus s'haurà d'utilitzar el model Annex 2, en el cas de presentar-se telemàticament l'Annex 2 es generarà en realitzar el tràmit en la seu electrònica pel que no és necessari que s'aporte.

En la justificació haurà de figurar el/la esportista com a interessat/a sent la persona que ha de signar el document, llevat que el/la esportista siga menor d'edat, en aquest cas a més del/de l'esportista com a interessat/a, ha de figurar la mare, pare o tutor/a com a representant i ser signat per el/la representant.

Únicament tindran la consideració de despeses subvencionables, referent a la present convocatòria, les despeses de desplaçament, utilitzant transport de viatgers, d'els/les esportistes al Centre de Tecnificació Esportiva de Cheste (València) durant el curs 2020/2021, d'acord amb l'especificat en l'apartat 11 de les bases, i segons els termes previstos en l'art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Conforme a la “Llei 6/2011, d'1 d'abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana”, es considerarà transport de viatgers el realitzat per compte de tercers contra la corresponent contraprestació econòmica i, a l'efecte d'aquestes bases, exclusivament l'enquadrat en un dels següents apartats:
a) Servei públic de transport, entés com a tal l'oferit a la ciutadania, d'acord amb un calendari i horari prèviament establits.
b) Transports públics regulars d'ús especial.
c) Transport discrecional de viatgers.

Quedant exclòs, explícitament, el servei de taxi o servei assimilable.

En realitzar el tràmit de justificació, s'haurà d'adjuntar (en format PDF, en el cas de presentar-se de manera electrònica) la documentació ORIGINAL justificativa de les despeses produïdes, que seran factures i altres documents de valor probatori amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establits reglamentàriament. Pel que concerneix les factures es complirà el que s'estableix en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Accés a la presentació de la justificació en la Seu Electrònica:
https://bpm.alicante.es/oac/tramitadorext.jsp?idioma=es&texpcod=de02&useclave=true

Informació complementària