Subvencions a entitats esportives per promoció de l'Esport Femení 2022

Desescalada Instalaciones Deportivas

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2021/2022, de subvencions a entitats esportives, sense ànim de lucre i amb domicili social en el municipi d'Alacant, per la promoció de l'esport femení en competicions esportives oficials.

La finalitat és contribuir al foment de la pràctica esportiva femenina i la seua participació en les diverses competicions esportives oficials en les quals es troben immerses, ajudant a sufragar part de les despeses que els ocasionen les mateixes.

Les entitats esportives participants en la convocatòria han de comptar amb un nombre de llicències federades d'esportistes del gènere femení superior al 80% del total de les llicències federades d'esportistes de l'entitat i practicar, de manera exclusiva, esports col·lectius.

S'exclouen expressament de la convocatòria:

  • Les activitats esportives i esdeveniments no federats, així com la promoció d'escoles esportives.
  • Queden exclosos de la convocatòria els equips que participen en lligues professionals o presenten elements que indiquen que tenen la consideració de professionalitzades. A l'efecte d'aquesta convocatòria, la 1a divisió, 2a divisió i 1a RFEF en el futbol masculí, la Lliga ACB en el bàsquet masculí i la Lliga Femenina Endesa en el bàsquet femení.

La dotació pressupostària màxima destinada a aquesta convocatòria serà de 24.300 €.

La concessió de la subvenció s'efectuarà en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria i procediment selectiu únic.

No es podran presentar sol·licituds ni cap documentació en l'Oficina de la Regidoria d'Esports, ja que des del 9 de desembre de 2019 no es disposa del servei de registre de documents.

CONTACTE

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contactar en el correu: tramit.online@alicante.es

AVÍS LEGAL

La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

ALTA DE TERCERS (MOLT IMPORTANT)

En realitzar-se el pagament de la subvenció mitjançant transferència bancària, és condició indispensable, que l'entitat estiga donada d'Alta com a Tercer en la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Alacant. En el cas de no estar donada d'alta, necessitar rectificar alguna dada o modificar el compte bancari, s'haurà de realitzar el tràmit amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

En l'enllaç https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-alta-terceros es disposa d'informació per a la realització d'aquest tràmit.

Presentació
Plazo de presentación: 
5 de octubre de 2022 a 24 de octubre de 2022
Documentación a presentar: 

En el cas que l'entitat haja participat en la convocatòria de “Subvencions a Entitats Esportives en Competicions Alt Nivell 2022”, en la convocatòria de “Subvencions a l'Esport Federat 2022” o en la convocatòria de “Subvencions a Entitats Esportives per a Transport 2022”, no serà necessari aportar els documents que s'indiquen a continuació, en el cas que hagen sigut aportats en alguna de les convocatòries indicades anteriorment.

Juntament amb la sol·licitud haurà d'acompanyar-se la següent documentació:

  • CIF.
  • Estatuts de l'entitat.
  • Acta nomenament de la Junta Directiva de l'entitat, Certificat expedit pel secretari de l'entitat recollint la composició de la Junta Directiva o Certificat oficial amb indicació d'aquesta Junta Directiva (s'ha d'aportar un dels documents anteriors).
  • Declaració responsable signada pel president o el secretari de l'entitat, en referència a la Junta Directiva de l'entitat, indicant el nombre d'integrants del gènere femení i el nombre d'integrants del gènere masculí (DOCUMENT SOL·LICITAT ÚNICAMENT EN AQUESTA CONVOCATÒRIA).
  • En el cas de ser una associació o club esportiu, declaració responsable en la qual s'indique que s'ha celebrat una sessió de la junta directiva per a acordar la sol·licitud de la convocatòria (No és necessari adjuntar-la, es declara en signar el tràmit de la sol·licitud electrònica).
  • Document justificatiu de la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
  • Certificat emés per la federació corresponent (Annex 1. Federació) en referència a la temporada 2021/2022.

En el cas que els equips de l'entitat esportiva participen en competicions gestionades per diferents federacions, s'adjuntarà un Annex 1 per cadascuna de les federacions. En el cas de practicar diferents modalitats d'un mateix esport, s'utilitzarà un Annex 1 per cadascuna de les modalitats indicades.

L'Annex 1 podrà ser substituït per certificat propi de la federació sempre que continga les mateixes dades que figuren en el document normalitzat.

Les dades reflectides en l'Annex 1 permeten avaluar a l'entitat en el seu conjunt pel que l'indicat document només serà necessari aportar-ho una única vegada, independentment de si es participa en una o diverses de les convocatòries indicades a continuació: “Subvencions a Entitats Esportives Alt Nivell 2022”, “Subvencions a l'Esport Federat 2022”, “Subvencions a Entitats Esportives per a Transport 2022” o “Subvencions a Entitats Esportives per promoció de l'Esport Femení 2022”.

  • En el seu cas, acta fundacional, o qualsevol altre document oficial on es reflectisca la data de constitució de l'entitat si no queda justificada amb els estatuts de l'entitat esportiva.

En el formulari de la sol·licitud, es pot autoritzar la Regidoria d'Esports l'accés a la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a verificar que l'entitat està al corrent de les seues obligacions tributàries i a la Tresoreria General de la Seguretat Social per a verificar que l'entitat no té deutes amb el citat organisme.

Si per motius aliens a la Regidoria d'Esports no es tinguera accés a la consulta de la informació anteriorment assenyalada, es requerirà a els/les interessats/as perquè l'aporten a l'expedient.

En el cas que no s'autoritze l'accés a la consulta d'aquestes dades o siga requerida, s'hauran d'aportar els certificats positius, a nom de l'entitat, d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i de no tindre deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; a l'efecte d'obtindre una subvenció atorgada per les Administracions Públiques, d'acord amb el que s'estableix per la LGS. Aquests certificats tenen una validesa de 6 mesos des de la data de la seua expedició, tal com s'indica en l'art. 23.3 del RLGS.

Formas de Presentación

Informació complementària