Subvencions a Entitats Esportives Competicions Alt Nivell de la Regidoria d'Esports d'Alacant.

Desescalada Instalaciones Deportivas

S'ha resolt la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats esportives, sense ànim de lucre i amb domicili social en el municipi d'Alacant, que participen amb un o diversos equips sènior en competicions esportives oficials d'alt nivell durant la temporada 2020/2021, amb la finalitat de contribuir al foment de la pràctica esportiva d'alt nivell i la seua participació en les competicions esportives oficials en les quals es troben immersos, ajudant a sufragar part de les despeses que els ocasionen les mateixes.

Resolució de la convocatòria:

https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202110/decreto-resolucion-definitiva-firmado-alto-nivel-2021.pdf

D'acord amb les bases de la convocatòria, s'estableix un termini de 20 dies naturals per a presentar la justificació de la subvenció concedida.

El termini finalitza el 21 d'octubre de 2021.

Tindran la consideració de despeses subvencionables les despeses indicades a continuació, en relació amb els equips sènior i la seua participació en les competicions esportives oficials d'alt nivell definides en la convocatòria.

  • Material esportiu: Adquisició de material, inclou tant material esportiu com equipaments esportius. S'acredita amb factura amb indicació expressa del material subministrat.
  • Material informàtic i d'oficina: Adquisició de material destinat a la gestió de la competició. S'acredita amb factura amb indicació expressa del material subministrat.
  • Salut esportiva: Subministraments de farmaciola mèdica. S'acredita amb factura amb indicació expressa del material subministrat.
  • Assegurances: Mutualitats esportives, assegurances de responsabilitat civil de l'entitat o assegurança d'accidents, relacionats amb la competició. S'acredita amb certificat o document expedit per la mutualitat, asseguradora o federació corresponent. Si en aquest document no es fa constar que el pagament ha sigut realitzat, s'adjuntarà justificant que l'acredite.
  • Personal: Nòmines de monitors esportius i entrenadors. S'acredita amb nòmina, *RLC (Relació de Liquidació de Cotitzacions) i *RNT (Relació Nominal de Treballadors), tot això del mes corresponent.
  • Allotjament: Els produïts en hotels, pensions o un altre tipus d'allotjaments, quan s'originen per la participació en les competicions federades oficials d'alt nivell. S'exclouen expressament les despeses de manutenció. acredita amb factura de l'establiment hoteler i fulla oficial de resultats o document oficial de la federació, en la qual ha de figurar l'entitat juntament amb la localitat i província on s'ha realitzat la competició.
  • Federatius: Llicències federatives, inscripcions en les competicions federades oficials d'alt nivell. S'acredita mitjançant factura o certificat expedit per la federació corresponent en el qual es faça constar que s'ha realitzat el pagament.
  • Arbitratges: Despeses d'arbitratges, jutges, cronometradors i secretaries tècniques. S'acredita mitjançant factura o certificat expedit pel comité d'àrbitres corresponent en el qual es faça constar que s'ha realitzat el pagament.
  • Les despeses subvencionables degueren produir-se dins del termini comprés entre l'1 de setembre de 2020 i el 30 de juny de 2021.

ON TRAMITAR
Obligatòriament en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant.

Accés al tràmit: https://bpm.alicante.es/OAC/TramitadorExt.jsp?idioma=es&texpcod=DE02&useClave=true

No es podran presentar sol·licituds ni cap documentació en l'Oficina de la Regidoria d'Esports ja que des del passat 9 de desembre de 2019 no es disposa del servei de registre de documents.

CONTACTE
Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contactar en el correu: tramit.online@alicante.es

AVÍS LEGAL
La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

Presentació
Plazo de presentación: 
2 de octubre de 2021 a 21 de octubre de 2021
Documentación a presentar: 

En realitzar el tràmit de justificació indicat, s'haurà d'adjuntar la documentació ORIGINAL justificativa de les despeses produïdes, que seran factures i altres documents de valor probatori amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establits reglamentàriament. Pel que concerneix les factures es complirà el que s'estableix en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

L'acreditació del pagament de les factures s'ajustarà a les següents condicions:
 • Per a la factures pagades al comptat, haurà de figurar en la factura l'expressió “PAGAT” així com segell i signatura de l'emissor de la factura.
 • Per a la factures pagades mitjançant transferència bancària, targeta de crèdit o xec, s'haurà de presentar justificant emés per l'entitat bancària com que aquest pagament s'ha realitzat.

En el cas de no quedar prou acreditat que s'ha produït el pagament d'una factura, es podrà requerir al sol·licitant de la subvenció perquè aporte un certificat amb segell i signatura de l'emissor de la factura en el qual conste que la factura ha sigut pagada, havent de figurar tant les dades de l'emissor com del receptor.

Formas de Presentación

Informació complementària