Subvencions a Entitats Esportives Competicions Alt Nivell de la Regidoria d'Esports d'Alacant.

Desescalada Instalaciones Deportivas

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2020/2021, de subvencions a entitats esportives, sense ànim de lucre i amb domicili social en el municipi d'Alacant, que participen amb un o diversos equips sènior en competicions esportives oficials d'alt nivell.

La finalitat és contribuir al foment de la pràctica esportiva d'alt nivell i la seua participació en les competicions esportives oficials en les quals es troben immersos, ajudant a sufragar part de les despeses que els ocasionen les mateixes.

A l'efecte d'aquesta convocatòria, es defineix com a competició esportiva oficial d'alt nivell a les lligues estatals oficials d'esports d'equip en les seues tres màximes categories, organitzades per federacions reconegudes pel Consell Superior d'Esports, amb participació d'equips sènior que han d'haver disputat almenys 10 partits en la citades competicions.

Només es tindrà en consideració, dins de les tres màximes categories citades anteriorment, la categoria amb més alt nivell en la qual existisca almenys un equip representant d'una entitat esportiva amb domicili social en el municipi d'Alacant, sempre que es es complisquen els requisits citats en el paràgraf anterior i continue tenint categoria estatal.

La competició esportiva oficial s'ha de desenvolupar per un sistema de lliga. Si aquesta lliga es compon de fases diferenciades, exclosos els playoff si n'hi haguera, cadascuna les fases haurà d'estar integrada per equips de la mateixa categoria, no admetent-se els equips que hagen disputat fases mixtes amb equips d'inferiors categories.

Queda exclòs de la convocatòria el Futbol Masculí, en considerar-se que les seues màximes categories estatals (des de 1a fins a la 3a divisió) tenen la consideració d'esport professional i, pel mateix motiu, la Lliga ACB en el Bàsquet Masculí.

La dotació pressupostària màxima destinada a aquesta convocatòria serà de 99.850 €.

La concessió de la subvenció s'efectuarà en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria i procediment selectiu únic.

ON TRAMITAR
En la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant. Accés al tràmit: https://bpm.alicante.es/oac/tramitadorext.jsp?idioma=es&texpcod=de01&use...

No es podran presentar sol·licituds ni cap documentació en l'Oficina de la Regidoria d'Esports ja que des del passat 9 de desembre de 2019 no es disposa del servei de registre de documents.

ALTA DE TERCERS (MOLT IMPORTANT)
En realitzar-se el pagament de la subvenció mitjançant transferència bancària, és condició indispensable, que el/la esportista estiga donat d'Alta com a Tercer en la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Alacant. En el cas de no estar donat d'alta, necessitar rectificar alguna dada personal o modificar el compte bancari, s'haurà de realitzar el tràmit amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud. En l'enllaç: https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-alta-terceros es disposa d'informació per a la realització d'aquest tràmit.

CONTACTE
Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contactar en el correu: tramit.online@alicante.es

AVÍS LEGAL
La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

Presentació
Plazo de presentación: 
28 de juliol de 2021 a 16 de agost de 2021
Documentación a presentar: 

Juntament amb la sol·licitud haurà d'acompanyar-se la següent documentació en format PDF:

• FOTOCOPIA CIF.
 
• FOTOCOPIA estatuts de l'entitat.
 
• Si l'entitat esportiva és un club esportiu, Certificat ORIGINAL, expedit pel secretari del club i amb el vistiplau del seu president, recollint la composició de la Junta Directiva amb exprés esment de la data de l'elecció dels seus membres.
 
• En el cas de no tractar-se d'un club esportiu, FOTOCÒPIA acta nomenament de la Junta Directiva de l'entitat o certificat oficial amb indicació d'aquesta Junta Directiva.
 
• Si l'entitat esportiva és un club esportiu o associació, FOTOCÒPIA acta de l'última Assemblea General realitzada.
 
• En el cas de ser una associació o club esportiu, declaració responsable en la qual s'indique que s'ha celebrat una sessió de la junta directiva per a acordar la sol·licitud de la convocatòria (No és necessari adjuntar-la, es declara en signar el tràmit de la sol·licitud electrònica).
 
• FOTOCOPIA document justificatiu de la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
 
• Certificat ORIGINAL emés per la federació corresponent (Annex 1. Federació). 
En el cas que els equips sènior de l'entitat esportiva participen en competicions gestionades per diferents federacions, s'adjuntarà una fulla de l'Annex 1 per cadascuna de les federacions. En el cas de practicar diferents modalitats d'un mateix esport, s'utilitzarà una fulla de l'Annex 1 per cadascuna de les modalitats indicades.
L'Annex 1 podrà ser substituït per certificat propi de la federació sempre que continga les mateixes dades que figuren en el document normalitzat.

• Pressupost liquidat de l'exercici anterior i el pressupost general d'ingressos i despeses de l'exercici en curs.
 
En el formulari de la sol·licitud, es pot autoritzar la Regidoria d'Esports l'accés a la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a verificar que l'entitat està al corrent de les seues obligacions tributàries i a la Tresoreria General de la Seguretat Social per a verificar que l'entitat no té deutes amb el citat organisme.

Si per motius aliens a la Regidoria d'Esports no es tinguera accés a la consulta de la informació anteriorment assenyalada, es requerirà a els/les interessats/as perquè l'aporten a l'expedient.

En el cas que no s'autoritze l'accés a la consulta d'aquestes dades, s'hauran d'aportar els certificats ORIGINALS positius, a nom de l'entitat, d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i de no tindre deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; a l'efecte d'obtindre una subvenció atorgada per les Administracions Públiques, d'acord amb el que s'estableix per la LGS. Aquests certificats tenen una validesa de 6 mesos des de la data de la seua expedició, tal com s'indica en l'art. 23.3 del *RLGS.

Formas de Presentación

Informació complementària