Subvencions a Entitats Esportives per a ajuda al Transport.

Desescalada Instalaciones Deportivas

SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES PER A AJUDA AL TRANSPORT DE LA REGIDORIA D'ESPORTS D'ALACANT.

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2020/2021, de subvencions a entitats esportives, sense ànim de lucre i amb domicili social en el municipi d'Alacant, que participen amb un o diversos equips sènior en competicions esportives oficials de categoria estatal.

La finalitat és contribuir a sufragar part de les despeses derivades del desplaçament a aquestes competicions utilitzant transport de viatgers.

A l'efecte d'aquesta convocatòria, es defineix com a competició esportiva oficial de categoria estatal a les lligues o fases regulars d'esports d'equip d'àmbit nacional, organitzades per federacions reconegudes pel Consell Superior d'Esports i amb participació d'equips sènior. Els equips participants en aquestes competicions hauran d'estar integrats almenys per quatre esportistes.

S'exclouen expressament de la present convocatòria, les activitats esportives i esdeveniments no federats, així com les trobades que, fins i tot sent oficials, tinguen caràcter amistós o de preparació.

Queda exclòs de la convocatòria el Futbol Masculí, en considerar-se que les seues màximes categories estatals (des de 1a fins a la 3a divisió) tenen la consideració d'esport professional i, pel mateix motiu, la Lliga ACB en el Bàsquet Masculí.

La dotació pressupostària màxima destinada a aquesta convocatòria serà de 70.000 €.

La concessió de la subvenció s'efectuarà en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria i procediment selectiu únic.

IMPORTANT
Es presenta sol·licitud i justificació en el mateix termini, per la qual cosa s'ha de realitzar el tràmit de presentació de sol·licitud i també el tràmit de presentació de la justificació.

ON TRAMITAR.
En la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant. 
Accés a la presentació de la sol·licitud: https://bpm.alicante.es/OAC/TramitadorExt.jsp?idioma=es&texpcod=DE01&useClave=true

La justificació de l'activitat es realitzarà durant el període de presentació de sol·licituds.
Accés a la presentació de la justificació: https://bpm.alicante.es/OAC/TramitadorExt.jsp?idioma=es&texpcod=DE02&useClave=true

No es podran presentar sol·licituds ni cap documentació en l'Oficina de la Regidoria d'Esports ja que des del passat 9 de desembre de 2019 no es disposa del servei de registre de documents.

CONTACTE.
Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contactar en el correu: tramit.online@alicante.es

AVÍS LEGAL.
La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

ALTA DE TERCERS (MOLT IMPORTANT).
En realitzar-se el pagament de la subvenció mitjançant transferència bancària, és condició indispensable, que l'entitat esportiva estiga donat d'Alta com a Tercer en la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Alacant. En el cas de no estar donat d'alta, necessitar rectificar alguna dada o modificar el compte bancari, s'haurà de realitzar el tràmit amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud. 

En l'enllaç: https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-alta-terceros es disposa d'informació per a la realització d'aquest tràmit.

Presentació
Plazo de presentación: 
15 de setembre de 2021 a 4 de octubre de 2021
Documentación a presentar: 

ADJUNTA A LA SOL·LICITUD.
Haurà d'acompanyar-se la següent documentació en format PDF:

• FOTOCOPIA CIF.
 
• FOTOCOPIA estatuts de l'entitat.
 
• Si l'entitat esportiva és un club esportiu, Certificat ORIGINAL, expedit pel secretari del club i amb el vistiplau del seu president, recollint la composició de la Junta Directiva amb exprés esment de la data de l'elecció dels seus membres.
 
• En el cas de no tractar-se d'un club esportiu, FOTOCÒPIA acta nomenament de la Junta Directiva de l'entitat o certificat oficial amb indicació d'aquesta Junta Directiva.
 
• Si l'entitat esportiva és un club esportiu o associació, FOTOCÒPIA acta de l'última Assemblea General realitzada.
 
• En el cas de ser una associació o club esportiu, declaració responsable en la qual s'indique que s'ha celebrat una sessió de la junta directiva per a acordar la sol·licitud de la convocatòria (No és necessari adjuntar-la, es declara en signar el tràmit de la sol·licitud electrònica).
 
• FOTOCOPIA document justificatiu de la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
 
• Certificat ORIGINAL emés per la federació corresponent (Annex 1. Federació). 
En el cas que els equips sènior de l'entitat esportiva participen en competicions gestionades per diferents federacions, s'adjuntarà una fulla de l'Annex 1 per cadascuna de les federacions. En el cas de practicar diferents modalitats d'un mateix esport, s'utilitzarà una fulla de l'Annex 1 per cadascuna de les modalitats indicades. Per a cadascun dels equips que figuren en l'Annex 1 és obligatori adjuntar calendari competició oficial i llistat de jugadors/as de l'equip. L'Annex 1 podrà ser substituït per certificat propi de la federació sempre que continga les mateixes dades que figuren en el document normalitzat.

• Pressupost liquidat de l'exercici anterior i el pressupost general d'ingressos i despeses de l'exercici en curs.
 
En el formulari de la sol·licitud, es pot autoritzar la Regidoria d'Esports l'accés a la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a verificar que l'entitat està al corrent de les seues obligacions tributàries i a la Tresoreria General de la Seguretat Social per a verificar que l'entitat no té deutes amb el citat organisme.

En el cas que no s'autoritze l'accés a la consulta d'aquestes dades, s'hauran d'aportar els certificats ORIGINALS positius, a nom de l'entitat, d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i de no tindre deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; a l'efecte d'obtindre una subvenció atorgada per les Administracions Públiques, d'acord amb el que s'estableix per la LGS. Aquests certificats tenen una validesa de 6 mesos des de la data de la seua expedició, tal com s'indica en l'art. 23.3 del RLGS.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA A la JUSTIFICACIÓ.
En realitzar el tràmit de justificació, s'haurà d'adjuntar en format PDF la documentació ORIGINAL justificativa de les despeses produïdes, que seran factures i altres documents de valor probatori amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establits reglamentàriament. Pel que concerneix les factures es complirà el que s'estableix en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Únicament tindran la consideració de despeses subvencionables, referent a la presents convocatòria, les despeses de desplaçament, utilitzant transport de viatgers, dels equips sènior en competicions esportives oficials de categoria estatal, d'acord amb l'especificat en els apartats: 4.1.d i 11 de les bases, i segons els termes previstos en l'art. 31 de la LGS.

Formas de Presentación

Informació complementària