Reserva visita al Castell de Santa Bàrbara

Carretera acceso Castillo de Santa Bárbara
  • No s'admetran reserves amb una antelació superior a 3 mesos.
  • Les reserves podran ser revocades per l'Ajuntament d'Alacant per causes de força major o raons d'interès públic general, sense dret a indemnització alguna.
  • Els autocars autoritzats per a accedir al Castell són d'una longitud màxima de 15 metres. Els conductors seguiran en tot moment les directrius i INSTRUCCIONS DE L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL.
  • Aquesta autorització està limitada a la mera càrrega/descarrega de passatgers. Després de baixar tots els visitants, l'autobús haurà d'abandonar el Castell i tornarà per a la recollida després de finalitzar la visita.

Emplene el document adjunt al peu d'aquesta pàgina i envie-ho al correu castillo.santabarbara@alicante.es amb una antelació mínima de 48 hores a la realització de la visita.

Presentació
Plazo de presentación: 
13 de desembre de 2016 a 31 de desembre de 2019

Formas de Presentación