Procediment per a la devolució de garanties

Procediment per a la devolució de garanties constituïdes davant de l'Excm. Ajuntament, en metàl·lic, aval, per contracte d'assegurança de caució, o de qualsevol altra forma.

La sol·licitud es presentarà davant del Registre General de l'Ajuntament, adjuntant-hi els documents següents:

  1. Imprés d'Alta de Tercers, per a les devolucions de garanties en metàl·lic, si no consten les seues dades en el Registre de Tercers de l'Ajuntament.
  2. Si se sol·licita la devolució a favor de tercer diferent del que va constituir la garantia, s'haurà d'aportar document que acredite el canvi de titularitat, si és el cas.

Una vegada notificada a l'interessat la resolució de devolució de la garantia, per a l'efectiva cancel·lació d'aquesta s'haurà de distingir:

  1. Si la garantia es va constituir en metàl·lic, l'Ajuntament realitzarà sempre la devolució per transferència bancària al compte bancari de la titularitat de l'interessat.

  2. Si la garantia va ser constituïda mitjançant aval, assegurança de caució o una altra modalitat, l'interessat, o persona autoritzada, es personarà, sempre amb cita prèvia, en les dependències de la Tresoreria Municipal per a la cancel·lació i recepció del document en què es va formalitzar la garantia, aportant:

  • Carta de pagament original de constitució de la garantia. En cas de pèrdua d'aquesta, se sol·licitarà prèviament per instància Certificació de l'existència de garantia pendent de cancel·lació expedida per la Tresoreria Municipal, abonant les taxes municipals que corresponguen per l'emissió d'aquesta Certificació.

  • Notificació de la resolució de devolució de la garantia.

  • S'haurà d'acreditar la identitat, capacitat i, si és el cas, representació, en suport paper els documents que acrediten la identitat del titular i la dels seus apoderats (original o fotocòpia compulsada d'aquests), i la capacitat de representació mitjançant escriptura d'apoderament (original o còpia testimoniada).

Presentació
Plazo de presentación: 
27 de febrer de 2020
Documentación a presentar: 

Vegeu-ne la descripció.

Formas de Presentación

Informació complementària