Pla d'Ajudes Diputació – Ajuntament: Sector Oci Nocturn

Ayudas Ocio Nocturno

Després d'un primer Pla d'Ajudes Diputació - Ajuntament d'Alacant destinat a minimitzar l'impacte de la COVID-19 sobre diversos sectors productius del teixit econòmic de la nostra ciutat, s'ha constatat la necessitat d'obrir una nova línia d'ajudes dirigides al sector turístic i, concretament, al sector de l'oci nocturn.

Aquest sector s'ha vist, des de març de 2020 i fins a l'actualitat, seriosament afectat per les restriccions a la mobilitat que s'han establit per a contindre els efectes de la pandèmia. Aquesta situació ha provocat una deterioració de l'activitat econòmica que ha posat en risc la viabilitat dels negocis i el manteniment de l'ocupació en aquests.

Per tot això, la present ajuda es dirigeix a les empreses i persones treballadores autònomes que desenvolupen la seua activitat econòmica en algun dels sectors de l'oci nocturn i que tinguen el seu domicili fiscal a la ciutat d'Alacant.

Les persones físiques o jurídiques interessades en aquesta ajuda hauran de presentar la sol·licitud via telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, mitjançant un procediment habilitat per a això. Aquest tràmit només admetrà el sistema de signatura amb certificat digital acreditat de la persona física o jurídica.

Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, núm. 189 de 4/10/2021

PRESENTAR SOL·LICITUD des de les 9.00 h. del 5 de octubre fins les 23:59 hores del 19 d'octubre de 2021

Per a la realització d'aquest tràmit és necessari disposar de certificat electrònic (signatura digital avançada)

Passos a seguir:

 • Tinga preparada tota la documentació que indiquen les bases en format pdf. Podrà trobar-la detallada en l'apartat “Documentació a aportar” d'aquesta mateixa pàgina.
 • Accedisca amb el seu certificat digital o el del seu representant.
 • En l'apartat “Qui realitza el tràmit”, indique si és en nom propi (particulars i societats amb certificat digital) o en nom d'una altra persona (representats).
 • Emplene les dades de l'interessat i seguisca els passos indicats en les diferents pantalles.
 • En finalitzar, es generarà un pdf amb la signatura de validació i el número de registre

L'enllaç estarà operatiu a partir de les 09.00 hores del dia 5 d'octubre 2021

FES CLIC ACÍ PER A CONSULTAR ELS PRINCIPALS ASPECTES DE L'AJUDA

 

 

 

Presentació
Plazo de presentación: 
5 de octubre de 2021 a 19 de octubre de 2021
Documentación a presentar: 

Les persones físiques o jurídiques interessades hauran de presentar la sol·licitud via telemàtica a través de la seu electrònica de l'Excm. Ajuntament d'Alacant.

La sol·licitud serà emplenable a través d'un procediment habilitat a aquest efecte. Només s'admetrà el sistema de signatura amb certificat digital acreditat de persona física o jurídica. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent serà inadmesa.

Excepte oposició expressa del sol·licitant, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'Ajuntament d'Alacant a recaptar la informació del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Alacant i davant de la Seguretat Social.

Documentació a adjuntar en la presentació de la sol·licitud

En el procediment s'annexarà la documentació relacionada a continuació:

 1. En el seu cas, document acreditatiu de la representació atorgada a la persona que presenta la instància de sol·licitud, d'acord amb el model de representació que consta com a Annex II a les presents bases (format PDF o similar).
 2. Número d'IBAN, adjuntant justificant d'entitat financera que acredite IBAN, la titularitat del sol·licitant i NIF/CIF (format PDF o similar).
 3. Certificat tributari de situació censal de l'Agència Tributària amb data d'emissió igual o posterior a 1 de setembre de 2021 on conste el domicili fiscal del sol·licitant a la ciutat d'Alacant, l'activitat o activitats econòmiques desenvolupades des de l'1 de desembre de * 2019 fins a la data de l'expedició del certificat i adreça completa de l'establiment públic on desenvolupa l'activitat en els grups B, I, L i O d'acord amb l'Annex I (format PDF o similar).
 4. Document acreditatiu de la llicència municipal d'activitat en algun dels següents grups B, I, L i O del local on exercisca l'activitat en el moment de la publicació de les presents bases (llicència d'activitat municipal o justificant de presentació de declaració responsable d'activitat).
  1. Per al còmput del nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social, es presentarà la següent documentació:
  2. Persones treballadores per compte d'altri: Vida laboral del codi de compte de cotització a data 1 de setembre de 2021. (format PDF o similar).
  3. Persones treballadores per compte propi: Vida laboral de la persona treballadora autònoma, autònom societari o autònom col·laborador amb data d'emissió igual o posterior a 1 de setembre de 2021. (format pdf o similar).
  4. S'admetran els treballadors autònoms societaris o col·laboradors sempre que es troben enquadrats en algun dels supòsits de l'art. 305, punt 2, del Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre, Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 5. Declaració responsable genèrica (segons model normalitzat que consta com a Annex III a les presents bases), que continga un pronunciament exprés sobre el compliment dels requisits exigits en la Base 3a i 11a (format PDF o similar).
 6. Declaració d'ajudes de minimis que li hagueren sigut concedides per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals (segons model normalitzat que consta com a Annex IV a les presents bases), amb indicació de l'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o, en el seu cas, declaració de no haver-ne rebut cap; així com compromís de comunicar, al més prompte possible, les obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud, a l'efecte del que s'estableix en el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013.
 7. Compte justificatiu, autoemplenable en Seu Electrònica, al qual s’annexarà la documentació acreditativa de les despeses corrents i del seu justificant bancari d'abonament, d'acord amb els requisits de la base 3a, apartat 5, i article 72 del Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, Reglament General de Subvencions (format pdf o similar). (Recomanable llegir apartat despeses corrents admissibles com a concepte subvencionable).

Formas de Presentación

Informació complementària
Vídeos: 
Tutorial para la tramitación de la solicitud de la ayuda a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alicante