Matriculació escolar 2018-2019

PERÍODE EXTRAORDINARI D'ESCOLARITZACIÓ

El període extraordinari d'escolarització comprèn des de l'inici del curs escolar al setembre de 2017 fins a maig de 2018, atenent la petició de places sobrevinguda ,

El Servei d'Educació atendrà tota petició de plaça escolar, informant dels centres amb disponibilitat de vacants segons la relació facilitada per la Conselleria d'Educació i d'acord amb l'article 57.1. de l'Orde 7/2016: “L'alumnat que necessite ser escolaritzat després dels períodes d'admissió acudirà a la comissió d'escolarització corresponent, a la direcció territorial o on aquesta determine, que li posarà de manifest tots els centres que compten amb vacants, perquè trie en quin d'aquests desitja ser matriculat”.

Als efectes de l'elecció de centre educatiu on matricular l'alumnat, el Servei d'Educació informa sobre els centres docents amb fons públics que disposen de places vacants en els nivells d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. Quant a les places vacants de Batxillerat, Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i Grau Superior, hauran de consultar-se en la Conselleria d'Educació o en els mateixos centres educatius.

En cas de no comptar amb vacants en el nivell sol·licitat, s'actuarà basant-se en les directrius que la Conselleria d'Educació i les comissions d'escolarització establisquen.

Documentació que cal aportar per a l'assignació de plaça escolar en període extraordinari: NO s'assignarà plaça si no aporta la documentació sol·licitada.

  • Original i fotocòpia del DNI, passaport o document equivalent de la mare, pare o tutors legals de l'alumna/e.
  • Domicili familiar: s'aportarà certificat d'empadronament.
  • Original i fotocòpia del llibre de família, passaport o document equivalent on conste la filiació i la data de naixement de l'alumna/e.
  • Document que acredite l'últim centre educatiu i curs on estava escolaritzat (si és procedent del sistema educatiu espanyol). Si mai ha estat escolaritzat en el sistema educatiu espanyol, s'escolaritzarà per l'edat.
  • En els casos de separació, divorci o altres situacions correctament acreditades, es considerarà com a domicili familiar o laboral el del familiar que tinga la guarda i custòdia del menor.
  • Original i còpia de la targeta SIP o document equivalent que acredite l'assistència sanitària de l'alumna/e.

La falta d'algun d'aquests documents se suplirà mitjançant informe emès per l'Administració, Organisme o Entitat Oficial corresponent.L'Administració podrà comprovar les dades d'identificació de les persones interessades així com l'empadronament. Les persones interessades tenen dret a no presentar els documents que ja es troben en poder de l'Administració actuant.

PERÍODE ORDINARI DE MATRICULACION

Es denomina procés ordinari d'admissió d'alumne en centres públics i privats concertats el que es desenvolupa a l'inici de cada curs escolar.

Prèviament la Consellería d'Educació publica la resolució d'admissió que estableix el calendari d'admissió i les normes a aplicar en aquest procés.

INFORMACIÓ GENERAL

1.- On s'arreplega la sol·licitud d'admissió?

La sol·licitud d'admissió s'arreplegarà gratuïtament en qualsevol centre escolar i en la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, ubicada al carrer de Maldonado, 9. Així mateix, estarà disponible en la pàgina web de la Regidoria d'Educació i en la web de la Conselleria d'Educació .http://www.ceice.gva.es/ en la icona “admissió d'alumnat”, Annex 3 (Educació Primària i ESO) Annex 3-bis (Educació Infantil)

2. On es presenta la sol·licitud d'admissió?

La sol·licitud d'admissió, juntament amb la documentació que l'acompanye, es presentarà al centre sol·licitat en primer lloc.

Els participants que ompliguem la seua sol·licitut de forma telemàtica imprimiran la sol·licitud i la presentaran junt amb la documentació en el centre sol·licitat en primer lloc. Així mateix, rebran en l'adreça de correu electrònic que faciliten, la informació relativa al resultat del procediment d'admissió.

3. Es pot presentar més d'una sol·licitud?

NO. Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que s'entregarà al centre educatiu triat en primera opció. Podrà indicar en la mateixa sol·licitud, per orde de preferència, uns altres centres en què desitjaria ser admés fins a un màxim de 10.

4. Què passa si es presenta més d'una instància? (Orde 7/2016. Art. 31.3).

En el cas que es presente més d'una instància, no se'n tindrà en compte cap, i es procedirà a la seua escolarització en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d'admissió, queden llocs vacants.

EVITE PRESENTAR DUES SOL·LICITUDS

5. Què passa si es presenta la sol·licitud fora de termini o es comprova la falsedat d'algun document? (Orde 7/2016. Art. 51).

En aquest cas, es procedirà com en el paràgraf anterior. S'escolaritzarà l'alumne on queden vacants, una vegada finalitzat el procés d'admissió.

6. On es publica el calendari d'escolarització i les llistes d'admesos?

Les àrees d'influència, vacants existents, el calendari d'escolarització, les llistes provisionals i definitives d'admesos, així com els terminis de reclamació i matriculació, s'exposen en el tauler d'anuncis de cada centre.

7. Què passa si un alumne o alumna no es matricula dins del termini?

Si l'alumnat no formalitzara matrícula en el termini expressat, s'entendrà que renuncia a la plaça escolar i se li oferirà plaça on hi haja vacants.

8. Quan s'ha de matricular obligatòriament un alumne en primer curs d'Educació Primària?

En el curs 2018-2019 han de ser matriculats obligatòriament en primer d'Educació Primària tots els xiquets i les xiquetes nascuts durant l'any 2012.

Podran ser escolaritzats en primer d'Educació Infantil els xiquets i les xiquetes que complisquen els 3 anys el 2018.

9. On es resolen els dubtes sobre escolarització?

Per a resoldre qualsevol dubte acudisca sempre a la direcció del centre escolar. En el cas que el centre no puga respondre-hi es pot dirigir al Servei d'Educació, ubicat al carrer de Maldonado, 9,

Tel. 965 23 39 48/ 965 23 39 49.

10. Què ocorre quan l'alumne no és escolaritzat en el període normal de matriculació?

L'alumnat que necessite ser escolaritzat després dels períodes normals de matriculació, acudirà a la comissió d'escolarització, que li posarà de manifest els centres que compten amb vacants, pròxims al seu domicili, perquè trie en quin d'ells desitja ser matriculat.

El/la director/directora territorial d'Educació adoptarà les mesures necessàries, dins del seu àmbit territorial, per a assegurar l'escolarització de l'alumnat per raons urgents o especials, de conformitat amb el que establixen els articles 41 i 42 del Decret 40/2016.

VACANTS:   Les vacants es publicaran el dijous 17 de maig

( Resolució 26 de març de 2018, de la directora Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant.-(DOGV 8263)