Duplicat de rebuts

Per al duplicat dels rebuts dels anys 2014 i 2015 haurà de dirigir-se a Suma Gestió Tributària.

Per a la resta d'anys:

Pot obtindre un duplicat dels rebuts pagats per vosté sol·licitan-lo:

  • A l'oficina de Tresoreria, mitjançant cita prèvia, (C/ Jorge Juan, núm. 5, 2a planta), presentant el seu DNI/NIF en el cas de ser el titular del duplicat sol·licitat, o aportant-hi un document en què se li atorgue la representació del titular del rebut. 
    • Pot sol·licitar Cita Prèvia per al Servei de Tresoreria a través de la pàgina https://citap.alicante.es/, o als números de telèfon 010 / 966900886.

  • A través del Registre General de l'Ajuntament o de la Seu Electrònica, per el seu enviament mitjançant correu postal/mitjà electrònic. 

En tot cas, haurà de pagar-se la Taxa per expedició de documents administratius (seleccionar el concepte “certificació pagament tributs”, si ompli i imprimix la liquidació en línia), el justificant de pagament del qual haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud

Per a poder obtindre'n el duplicat ha hagut de transcórrer:

  • Almenys un mes des de la data del pagament en entitat bancària. 
  • Si el pagament es va fer per domiciliació bancària, el termini serà de dos mesos des de la data de càrrec en compte.

Formas de Presentación