Convocatòria de subvencions per a projectes culturals realitzats per les associacions de comerciants. 2017

Guía Anual de Convocatorias Públicas de Cultura 2017

L'Ajuntament d'Alacant a través de les Regidories de Cultura i Comerç proposen la realització d'un programa conjunt de dinamització comercial destinat a les associacions de comerciants de la ciutat que realitzen accions col·laboratives amb artistes i/o relacionades directament amb finalitats socioculturals.

La capacitat de les xicotetes empreses i, en particular, dels comerços per a generar ocupació i afavorir el dinamisme urbà, és un fet indiscutible que les administracions públiques poden reforçar col·laborant en l'articulació i extensió del teixit associatiu del sector comercial i a través de la promoció soci cultural, marc immillorable per a dur a terme una política cultural plural i participativa, de qualitat i accessible al ciutadà.

Per açò, l'Ajuntament d'Alacant, en l'ús de les competències que per Llei li són atribuïdes i previs els tràmits oportuns, convoca en règim de concurrència competitiva, les subvencions dirigides a les associacions de comerciants del municipi d'Alacant per a la realització de projectes col·laboratius amb artistes.

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i finalitzarà el dia 5 de maig de 2017.

Les sol·licituds es presentaran en l'imprès normalitzat (Annex I) al costat de la documentació anteriorment indicada en el Registre General de l'Ajuntament ben presencialment o telemàticament, amb certificat electrònic, en la web www.sedeelectronica.alicante.es .També podran presentar-se en qualssevol una altra de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en aquest cas es comunicarà el mateix dia a la Regidoria de Comerç a través de la següent adreça de correu electrònic comercio@alicante.es

Presentació
Plazo de presentación: 
10 de març de 2017 a 5 de maig de 2017
Bases: 

Formas de Presentación