Convocatòria de subvencions per a les associacions de comerç i hostaleria. Primer semestre de 2020

Logo comerç hostaleria

L'objecte principal d'aquesta convocatòria és millorar la competitivitat del comerç i l'hostaleria d'Alacant a través de projectes que posen en valor aquests sectors, dinamitzen les àrees comercials i afavorisquen la vitalitat de la ciutat.

El període per a la realització de les actuacions és el comprés entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2020.

Beneficiaris d'aquestes subvencions: les associacions (de primer grau) de professionals del comerç i/o l'hostaleria, legalment constituïdes i en actiu, que complisquen els requisits següents:

  • Desenvolupar la seua activitat principal i tindre el seu domicili social i fiscal en el municipi d'Alacant
  • Comptar amb almenys 15 establiments associats en actiu.
  • El president i almenys el 80% dels membres de la junta directiva de l'agrupació hauran d'estar en actiu en el sector del comerç i/o l'hostaleria.
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no ser deutor de la hisenda municipal.
  • No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

El pressupost adscrit a la present convocatòria ascendeix a 35.000 euros

ON TRAMITAR

En la Seu Electrònica de l'Ajuntament. Vegeu requeriments tècnics de la Seu|Accés al tràmit

Per al tràmit digital en la Seu Electrònica de l'Ajuntament és necessari el DNI o certificat emés per l'ACCV o per la FNMT.

On obtindre un certificat digital

 

CONSULTES I ACLARIMENTS

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contacteu per correu electrònic escrivint a comercio@alicante.es
Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contacteu en el correu tramite.online@alicante.es

Presentació
Plazo de presentación: 
4 de març de 2020 a 1 de abril de 2020
Documentación a presentar: 

Formas de Presentación

Informació complementària