Convocatòria de subvencions per a les associacions de comerç i hostaleria 2021

COMERCIO Y HOSTELERÍA

Object

L'objecte principal d'aquesta convocatòria és millorar la competitivitat dels establiments de comerç i l'hostaleria d'Alacant a través de projectes desenvolupats per les seues associacions representatives que posen en valor aquests sectors, dinamitzen les àrees comercials i afavorisquen la vitalitat de la ciutat i servisquen per a compensar els efectes adversos de la crisi sanitària.

Periode

El període per a la realització de les actuacions es el comprés entre l'1 de gener i el 8 de desembre de 2021.

Beneficiaris

Beneficiaris: les associacions que agrupen principalment establiments destinats a les activitats de comerç, hostaleria i gastronomia i les associacions de venedors en mercats ambulants municipals, que complisquen, almenys, els requisits següents:

  1. Estar legalment constituïdes, sense ànim de lucre i en actiu.
  2. Desenvolupar la seua activitat principal i tindre el seu domicili social i fiscal en el municipi d'Alacant.
  3. Comptar amb almenys 15 establiments associats en actiu i el seu president o presidenta i almenys el 80% dels membres de la junta directiva hauran d'estar en actiu en el sector del comerç, l'hostaleria o la gastronomia.
  4. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no ser deutor de la hisenda municipal.
  5. No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Donde tramitar

En la Seu Electrònica de l'Ajuntament|Vegeu requeriments tècnics de la Seu|Accés al tràmit

Per al tràmit digital en la Seu Electrònica de l'Ajuntament és necessari certificat digital de representant de persona jurídica.

Consultes i aclariments

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, cal contactar per correu electrònic escrivint a comercio@alicante.es
Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, cal contactar amb tramit.online@alicante.es

 

Presentació
Plazo de presentación: 
21 de maig de 2021 a 9 de juny de 2021
Documentación a presentar: 

Formas de Presentación

Informació complementària