Convocatòria de subvencions per a les associacions de comerç i hostaleria 2020

COMERCIO Y HOSTELERÍA

L'objecte principal d'aquesta convocatòria és millorar la competitivitat del comerç i l'hostaleria d'Alacant a través de projectes que posen en valor aquests sectors, dinamitzen les àrees comercials, servisquen per a compensar els efectes adversos originats per la crisi sanitària i afavorisquen la vitalitat de la ciutat.

El període per a la realització de les actuacions és el comprés entre l'1 de gener i el 21 de desembre de 2020.

Beneficiaris d'aquestes subvencions: les associacions (de primer grau) de professionals del comerç, l'hostaleria o la gastronomia i les associacions creades dins dels àmbits del comerç, l'hostaleria o la gastronomia amb una finalitat notòriament solidària, que complisquen, almenys, els requisits següents:

  1. Estar legalment constituïdes, sense ànim de lucre i en actiu
  2. Desenvolupar la seua activitat principal i tindre el seu domicili social i fiscal al municipi d'Alacant
  3. Les associacions assenyalades en la base tercera 1.a) hauran de comptar amb almenys 15 establiments associats en actiu i el seu president o presidenta i almenys el 80% dels membres de la junta directiva hauran d'estar en actiu en el sector del comerç, l'hostaleria, la gastronomia o els serveis.
  4. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no ser deutor de la hisenda municipal.
  5. No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

ON TRAMITAR

En la Seu Electrònica de l'Ajuntament. Vegeu requeriments tècnics de la Seu|Accés al tràmit

Per al tràmit digital en la Seu Electrònica de l'Ajuntament és necessari el DNI o certificat emés per l'ACCV o per la FNMT.

On obtindre un certificat digital

CONSULTES I ACLARIMENTS

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contacteu per correu electrònic escrivint a comercio@alicante.es
Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contacteu 010

Presentació
Plazo de presentación: 
26 de setembre de 2020 a 15 de octubre de 2020
Documentación a presentar: 

Vegeu les bases de la convocatòria

Formas de Presentación

Informació complementària