Convocatòria de subvencions per a associacions de comerç i hostaleria d'Alacant 2022

COMERCIO Y HOSTELERÍA

OBJECTE

L'objecte principal d'aquesta convocatòria és millorar la competitivitat dels establiments del comerç i l'hostaleria d'Alacant a través de projectes desenvolupats per les seues associacions representatives que posen en valor aquests sectors, dinamitzen les àrees comercials, afavorisquen la vitalitat de la ciutat i servisquen per a compensar els efectes adversos de la crisi sanitària.

PERÍODE SUBVENCIONABLE

El període per a la realització de les actuacions  es el comprés entre l'1 de gener i el 27 de novembre de 2022.

TERMINI DE SO·LICITUD

20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP d'Alacant.

BENEFICIARIS

  • Les associacions que agrupen majoritàriament establiments destinats a les activitats de comerç al detall i d'hostaleria que reunisquen, almenys, els requisits següents:
  • Estar legalment constituïdes, sense ànim de lucre i en actiu.
  • Desenvolupar la seua activitat principal i tenir el seu domicili social i fiscal al municipi d'Alacant.
  • Tenir més de 25 establiments associats a data de la sol·licitud, en actiu al municipi d'Alacant, dels quals, almenys el 51% dels seus membres desenvoluparan activitat relacionada amb el comerç o l'hostaleria.
  • La persona titular de la presidència i almenys el 80% dels membres de la junta directiva estaran en actiu en els sectors abans indicats.
  • Almenys el 80% dels associats de les entitats beneficiàries seran pimes o autònoms.
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, així com no tenir deutes o sancions de naturalesa tributària municipal.
  • No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

ON TRAMITAR

En la Seu Electrònica de l'Ajuntament| Accés al tràmit

Per al tràmit digital en la Seu Electrònica de l'Ajuntament és necessari certificat digital de representant de persona jurídica

CONSULTES I ACLARIMENTS

Per a consultes o aclariments sobre la convocatòria, contacteu amb comercio@alicante.es

Per a resoldre problemes relacionats amb la Seu Electrònica, contacteu amb tramite.online@alicante.es

Presentació
Plazo de presentación: 
23 de abril de 2022 a 12 de maig de 2022
Documentación a presentar: 

Veure bases de convocatòria (base cinquena)

Formas de Presentación

Informació complementària