Convocatòria per a la selecció d´un projecte de realització d´un festival de música a l´Illa de Tabarca

Guía Anual de Convocatorias Públicas de Cultura 2017

El marc conceptual de referència d'aquest concurs és el contingut en el PLA DE CULTURA 2017 / PLA 3: CULTURA COM A FONT D'OCUPACIÓ I TURISME /Festival de Música Mediterrània a Tabarca a la tardor.

S'ha considerat idònia la convocatòria d'aquest concurs, per ser un procediment obert que, per les seues característiques, desenvolupa la creativitat i les propostes noves d'origen privat i que possibilite la realització d'un projecte musical singular per a la ciutat d'Alacant en general, i específicament, a l'illa de Tabarca.

L'empresa adjudicatària realitzarà l'esdeveniment en el seu conjunt, amb ple sotmetiment a les directrius emanades per la Regidoria de Cultura.

El termini de presentació serà des del dia següent al de la publicació de l'anunci en el BOP, fins el 31 de maig.

Els interessats hauran de presentar les seues sol.licituds de participació en la Programació (projectes), en el Registre General de l'Ajuntament ubicat en la plaça de l'Ajuntament, núm.1 d'Alacant; bé presencialment o telemàticament, amb certificat electrònic, en la web www.sedeelectronica.alicante.es (en l'apartat Catàleg de Servicis). També podran presentar-se, d'acord amb l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), en els registres de l'Administració General de l'Estat, de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, de les entitats que integren l'Administració Local o del sector públic institucional. I en les oficines de Correus, en la forma en què reglamentàriament s'establisca.

Els interessats que presenten els projectes per algun dels mitjans distints al Registre General de l'Ajuntament, previstos en l'art. 16.4 LPAC, hauran de comunicar-ho el mateix dia a la Regidoria de Cultura mitjançant correu electrònic a cultura.musica@alicante.es

Presentació
Plazo de presentación: 
10 de març de 2017 a 15 de maig de 2017
Bases: 
Anexos: 

Formas de Presentación