Convocatòria pública de subvencions per a projectes culturals i Cultura popular

Guía Anual de Convocatorias Públicas de Cultura 2017

Les presents bases tenen per objecte regular la convocatòria de subvencions de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant per a la realització de projectes culturals durant l'exercici 2017. Aquesta convocatòria es realitza atenent a criteris de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

La finalitat d'aquesta convocatòria de subvencions és el suport i impuls d'iniciatives culturals no lucratives que fomenten la participació ciutadana, que difonguen les arts i la creació, que promoguen la recuperació del patrimoni cultural immaterial i de la identitat cultural alacantina i que ajuden a posicionar Alacant com a destinació de turisme cultural.

La present convocatòria té com a marc normatiu competencial l'article 25.1 i 2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons la redacció donada pel número vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

El termini de presentació de les sol·licituds quedarà serà d'un mes a comptar des del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i finalitzarà el dia 28 d'abril de 2017.

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el model que figura com a annex 1 a la convocatòria i hauran d'estar subscrites per els/as interessats/as o per els/as representants legals de les persones físiques o jurídiques sol·licitants.

Cada persona o entitat només podrà presentar una sol·licitud que podrà contenir un màxim d'un projecte per cadascuna de les modalitats.

De conformitat a l'establit en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els/as interessats/as podran presentar les seues sol·licituds, en el registre general de l'Ajuntament, bé presencialment o a través de la seu electrònica, així com en els restants registres de l'Administració General de l'Estat, les Administracions de les Comunitats Autònomes, les entitats que integren l'Administració Local i el Sector Públic Institucional.

També podran presentar-se en les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

Els/as interessats/as que presenten els projectes per algun dels mitjans diferents al registre general de l'Ajuntament hauran de comunicar-ho en el mateix dia, mitjançant correu electrònic a l'adreça cultura.salasdeexposiciones@alicante.es.

El registre general de l'Ajuntament d'Alacant es troba situat en el vestíbul del Palau Consistorial, Plaça de l'Ajuntament, nº 1.

Presentació
Plazo de presentación: 
20 de juny de 2018 a 19 de juliol de 2018
Bases: 

Formas de Presentación

Informació complementària