Convocatòria pública de subvencions 2020 per al desenvolupament de projectes culturals

Convocatoria Cultura

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS 2020 PER Al DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES CULTURALS

Termini de presentació: De conformitat amb els disposat en l'art. 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el termini per a la presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria es reprendrà amb efectes des de l'1 de juny de 2020.

---

La present convocatòria té com a finalitat el suport i impuls d'iniciatives culturals no lucratives que fomenten la participació ciutadana, la divulgació de la cultura i de les arts, en general, que promoguen la recuperació del patrimoni cultural, material i immaterial, i de la identitat cultural alacantina i que ajuden a posicionar Alacant com a ciutat cultural.

Aquesta convocatòria es realitza atenent criteris de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

LA CONVOCATÒRIA VA DIRIGIDA A:

a) Entitats privades sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, la finalitat prioritària de la qual, reflectida en els seus estatuts, siga la promoció i difusió de la cultura coincidents amb els objectius i finalitats d'aquesta convocatòria, i tinguen la seua seu social en territori espanyol.

b) Empreses privades, incloses les comunitats de béns i societats civils amb objecte mercantil, que realitzen activitats de caràcter cultural i tinguen el seu domicili social en territori espanyol.

c) Els/as treballadors/as autònoms/as que realitzen activitats de caràcter cultural i tinguen el seu domicili fiscal en territori espanyol.

La dotació pressupostària destinada a aquesta convocatòria és de 37.000,00 euros. Les ajudes concedides aniran de 5.000,00 a 3.000,00 euros.

Els projectes s'executaran íntegrament entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

Només s'admetrà la presentació d'un projecte per cada persona o entitat concurrent.

Més informació en les Bases

On tramitar

Preguntes freqüents

Presentació
Plazo de presentación: 
20 de febrer de 2020 a 5 de juny de 2020
Bases: 
Documentación a presentar: 

Veure en les bases

Els annexos que requereixen signatura electrònica hauran de signar-se abans de la seua presentació en Seu Electrònica, mitjançant una aplicació de signatura. Pot utilitzar Autofirma del Portal d'Administració Electrònica · Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. Descarregar ací

Tots els annexos pot descarregar-los ací

L'annex 1 de representació legal no serà necessari, ja que s'acredita a través de la signatura eléctronica

Formas de Presentación

Informació complementària
Vídeos: 
Obtenció D.N.I. electrònic i Certificat del FNMT
Recuperar pin del D.N.I. electrònic i altres gestions