Convocatòria per a la formació d'una borsa de projectes per a la realització d'Accions de promoció lectora. 2017-2018.

Guía Anual de Convocatorias Públicas de Cultura 2017

L'actual xarxa de centres de lectura pública depenents de la regidoria de cultura consta d'11 sales distribuïdes per les diferents zones de la Ciutat.

Les sales de lectura ofereixen a l'usuari servicis gratuïts de lectura en sala, préstec domiciliari, premsa, revistes, literatura, contes, còmics, pel·lícules, música, multimèdia, informació bibliogràfica entre altres, tals com, assessorament eficaç el que comporta l'autoformació de l'usuari, un lloc de socialització i trobada, un espai obert a la col·laboració i suggeriments en un ambient agradable, és una plataforma que activa i anima la vida cultural dels diversos barris d'Alacant, havent de ser les activitats d'animació lectora un pilar fonamental en tots aquests processos.

La biblioteca pública és el lloc principal en el qual es concentrarien les activitats d'animació a la lectura, segons la definició donada per la Unesco en 1972. “... és el mitjà principal per a donar a tots lliure accés al conjunt dels pensaments i de les idees dels homes... presentant-les de forma atractiva i posades al dia constantment, les seues col·leccions deuen ser la prova viva de l'evolució del saber i de la cultura, per a ajudar als lectors a formar-se les seues pròpies opinions i a desenvolupar el seu gust, les seues facultats crítiques i creatives...” és en definitiva l'impuls i creixement de la imaginació, així com el desenvolupament intel·lectual i emocional de les persones.

Un altre dels aspectes que no haurem d'oblidar és la sensibilització sobre la importància i gaudi de la lectura destinada especialment a aquells sectors que encara no fan ús d'ella i que a través d'aquestes activitats podem començar a fer-los participes d'aquest recurs municipal, eixint a la trobada dels qui no la freqüenten o la desconeixen.

Per a garantir els principis de publicitat i lliure concurrència, així com el d'igualtat i no discriminació, es realitza convocatòria pública per a la formació d'una Borsa de Projectes per a la realització d'accions de difusió i formació en l'àmbit lector. 

Els interessats hauran de presentar les seues sol·licituds de participació en la Programació (projectes), segons annex I en el Registre General de l'Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà al de la publicació de l'anunci en el BOP fins al 20 d'Abril. Si alguna sol·licitud no reuneix els requisits exigits en les bases de la convocatòria, es requerirà a l'interessat perquè en el termini de 10 dies naturals esmene les faltes o acompanye els documents preceptius (art.68 de la LPAC) transcorregut el qual sense haver atès el requeriment se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud.

Presentació
Plazo de presentación: 
10 de març de 2017 a 20 de abril de 2017
Bases: