Convocatòria per la formació d´una borsa de projectes per a la realització d´accions formatives en el programa Aula Oberta i altres.

Guía Anual de Convocatorias Públicas de Cultura 2017

La Regidoria de Cultura,a través de la Unitat d'Animació sociocultural, desenrotlla programes - en les aules de cultura,centros socials, biblioteques i altres espais públics i privats - que pretenen que la cultura siga una constant en la vida diària dels ciutadans d'Alacant i els usos culturals es convertisquen en hàbits actius, des dels camps de la difusión,formación i creació.

En aquesta línia de promoció cultural compta entre altres programes amb els denominats "AULA OBERTA / ALACANT CULTURA", i "ALTRES INTERVENCIONS FORMATIVES EN COL.LABORACIÓ". Per a garantir els principis de publicitat i lliure concurrència, així com el d'igualtat i no discriminación,por els servicis tècnics de la Unitat d'Animació Sociocultural es realitza convocatòria pública per a la formació d'una Borsa de Projectes per a la realització d'accions de difusió i formació.

Els interessats hauran de presentar les seues sol.licituds de participació en la Programació (projectes), en el Registre General de l'Excm. Ajuntament d'Alacant situat en el vestíbul del Palau Consistorial; bé presencialment o telemàticament, amb certifit electrònic, en la web www.sedeelectronica.alicante.es (en l'apartat Catàleg de Servicis). També podran presentar-se, d'acord amb l'artícle 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), en els registres de l'Administració General de l'Estat, de qualsevol de les Administracions de les Comunitats Autònomes, de les entitats que integren l'Administració Local o del sector públic institucional. I en les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

Els interessats que presenten els projectes per algun dels mitjans distints al del Registre General de l'Ajuntament, previstos en l'article 16.4 LPAC, hauran de comunicar-ho el mateix dia a la Regidoria de Cultura mitjançant el correu electrònic: cultura.sociocultural@alicante.es

Presentació
Plazo de presentación: 
10 de març de 2017 a 20 de abril de 2017
Bases: 

Formas de Presentación

Informació complementària