Tràmits - Regidoria de Seguretat

S'ha de dirigir al Depòsit Municipal de Vehicles del carrer de les Metal·lúrgiques (tel.. 965149521). En el citat depòsit li facilitaran la carta de pagament corresponent i el lloc on el seu vehicle es troba dipositat. Si al contrari, desitja renunciar a tots els seus drets sobre el vehicle, haurà...
Canal de atención: 
Presencial
Per CIBA (Conducció davall la Influència de Begudes Alcohòliques) S'ha de dirigir en primer lloc a la Unitat d'Atestats ubicada al carrer de Julián Besteiro núm. 15 (tel.. 965149501), on se li lliurarà un butlletí d'autorització. Si el seu vehicle va ser intervingut per superar els límits permesos...
Canal de atención: 
Presencial
S'ha de dirigir al Depòsit Municipal de Vehicles ubicat al carrer de les Metal·lúrgiques (tel.. 965149521), on haurà d'abonar les taxes corresponents al remolc i a l'estada del vehicle. Per a la retirada del vehicle haurà de presentar la documentació exigida.
Canal de atención: 
Presencial
S'ha de dirigir al Depòsit Municipal situat en el Camí de los Frailes s/n, partida de Bacarot (tfno. 965112891), on haurà de comprovar els danys que presenta el vehicle i els objectes que li hagen pogut sostraure. Així mateix, haurà d'informar-se si pel magatzematge del vehicle ha de pagar taxes. (...
Canal de atención: 
Presencial

Informes

Poden obtindre un informe realitzat per la Policia Local qualsevol de les persones següents: Qualsevol implicat en la intervenció: (implicat es considera les persones filiades en l'informe corresponent), per a la qual cosa haurà d'aportar-hi fotocòpia del DNI o NIE. Advocat o representant legal: a...
Canal de atención: 
Presencial
Deurà en primer lloc abonar la taxa corresponent en l’Àrea Financera ubicada en la C/ Jorge Juan, núm. 1, davall. A continuació ha de dirigir-vos al Registre General de l'Ajuntament ubicat en el carrer de Cervantes nº 3. Haureu de presentar-hi la corresponent instància, acompanyada dels documents...
Canal de atención: 
Presencial