Certificat d'Empadronament en circumstàncies excepcionals d'estat d'alarma per COVID-19

CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT COL·LECTIU EN CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS D'ESTAT D'ALARMA AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA COVID-19

Procediment excepcional per a obtindre certificat d'empadronament col·lectiu, en les excepcionals circumstàncies de declaració de l'estat d'alarma (Reial decret 463/2020, de 14 de març), a l'única fi de sol·licitar moratòria en el pagament de quotes hipotecàries o moratòria o ajuda en relació amb la renda arrendatícia de l'habitatge habitual (persones en situació de vulnerabilitat econòmica) o percepció del bo social (treballadors autònoms), previstes en els Reials decrets llei 8/2020, de 17 de març, i 11/2020, de 31 de març. 

Informació i requisits:

Aquest procediment excepcional s'utilitzarà només a fi de realitzar els següents tràmits:

 • Persones en situació de vulnerabilitat econòmica:
  • Moratòria en el pagament de quotes hipotecàries.
  • Moratòria o ajuda en relació amb la renda arrendatícia de l'habitatge habitual.

En tots dos casos, es requereix que el sol·licitant es trobe empadronat en el domicili per al qual se sol·licita la moratòria o ajuda almenys 6 mesos.

Recorde que el certificat d'empadronament no és absolutament imprescindible per a tramitar la sol·licitud de moratòria o ajuda. Si no disposa d'ell, pot substituir-ho per una declaració responsable que incloga la justificació que li impedeix tal aportació. Finalitzat l'estat d'alarma i les seues pròrrogues disposa del termini d'un mes per a aportar-lo.

 • Treballadors autònoms:
  • Percepció del bo social.

En aquest cas, no es requereix que el sol·licitant es trobe empadronat en el domicili per al qual se sol·licita el bo social un mínim de temps.

Documentación a presentar: 

En tots els casos, és necessari que envie la següent documentació, escanejada o fotografiada, al correu electrònic dep.estadistica@alicante.es:

 • Document d'identitat del sol·licitant, conforme al que s'indica en el paràgraf següent. Es comprovarà que la seua signatura coincideix amb la de la persona a la qual s'autoritza.
 • Model d'autorització, signat per totes les persones empadronades en el domicili per al qual sol·licita el certificat, i document d'identitat de cadascuna d'elles. Es comprovarà que les signatures de l'autorització i del document són coincidents. El document ha de ser:
  • Ciutadans espanyols: DNI o permís de conduir.
  • Ciutadans estrangers: Targeta amb el NIE (no és vàlida la fulla verda) o passaport.
  • En l'autorització ha d'indicar-se expressament el correu electrònic al qual es consent l'enviament del certificat col·lectiu d'empadronament.
 • Si es troben inscrits fills menors és necessari aportar la documentació que justifique la relació: llibre de família o certificat de naixement.
 • En cas de separació o divorci: resolució judicial que acredite que s'ostenta la guarda i custòdia; si aquesta és compartida, serà necessària l'autorització de l'altre cònjuge acompanyada de la seua fotocòpia del DNI.

IMPORTANT: Conforme a l'art. 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, “els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten”. No s'atendran sol·licituds de certificats d'empadronament per a altres tràmits administratius diferents als anteriors. Recorde que mentre dure l'estat d'alarma o les seues pròrrogues tots els termes i terminis estan suspesos.

Formas de Presentación

Informació complementària