Bases y convocatòria oberta de concurs projectes Alacant a Escena

Convocatorias públicas 2017

Es convoca el present concurs per a la selecció de 4 projectes per a la realització de “Alacant a Escena 2017”. Aquest programa atén a l'objectiu de formació i foment de l'ocupació en la Cultura inclòs en el Pla de Cultura 2017, atenent al paper de l'Ajuntament com a dinamitzador de les arts escèniques de la província d'Alacant, fomentant i promocionant aquests col·lectius i sobretot als artistes en via de consolidació professional que es dediquen a Teatre, Dansa i/o Circ.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el 25 d´abril.
 

Els interessats hauran de presentar la seua sol·licitud de participació en el Registre General de l'Ajuntament, situat en la Plaça de l'Ajuntament nº 1 d'Alacant, bé presencialment o telemàticament amb certificat electrònic, en la web www.sedeelectronica.alicante.es (en l'apartat Catàleg de Serveis).

També podran presentar-se, d'acord amb el que es disposa en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), en els registres electrònics de l'Administració General d'Estat, de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, de les entitats que integren l'Administració Local o del sector públic institucional. I en les oficines de correus, en la forma reglamentàriament establida.

Els interessats que presenten els projectes per algun dels mitjans diferents al Registre General de l'Ajuntament, previstos en l'art. 16.4 *LPAC, hauran de comunicar-ho el mateix dia a la Regidoria de Cultura a través del correu electrònic cultura@alicante.es

Presentació
Plazo de presentación: 
10 de març de 2017 a 25 de abril de 2017
Bases: 
Anexos: 

Formas de Presentación

Informació complementària