Bases del concurs per a la selecció d´un projecte destinat a la realització d´un Festival de rock en la ciutat d´Alacant

Guía Anual de Convocatorias Públicas de Cultura 2017

Es convoca el present concurs per a la selecció d'un projecte destinat a la realització d'un Festival de Rock a la ciutat d'Alacant. S'ha considerat idònia la convocatòria d'aquest concurs, per ser un procediment obert que, per les seues característiques, desenvolupa la creativitat i les propostes noves d'origen privat i que possibilite la realització d'un projecte musical singular per a la ciutat d'Alacant. Aquest Festival, no solament oferirà divertiment a un gran nombre de població, sinó que ha de ser contemplat des del punt de vista estratègic, com un suport i foment de la música en la nostra ciutat. Amb la programació del Festival de Rock Local, Alacant completarà una oferta lúdica i cultural, versàtil i reflex del panorama musical de la nostra ciutat.

L'empresa adjudicatària realitzarà l'esdeveniment en el seu conjunt, amb plena submissió a les directrius emanades per la Regidoria de Cultura.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 15 de maig de 2017.

Els interessats hauran de presentar les seues sol·licituds de participació en la Programació (projectes), en el Registre General de l'Ajuntament situat en el vestíbul del Palau Consistorial; bé presencialment o telemàticament (http://sedeelectronica.alicante.es), amb identificació electrònica, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (en l'apartat Catàleg de Servicis). També podran presentar-se, d'acord amb l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú (LPAC), en els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. I en les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

Els interessats que presenten els projectes per algun dels mitjans diferents al Registre General de l'Ajuntament, previstos en l'art. 16.4 LPAC, hauran de comunicar-ho el mateix dia a la Regidoria de Cultura a través del correu electrònic cultura@alicante.es

Presentació
Plazo de presentación: 
10 de març de 2017 a 15 de maig de 2017
Bases: 

Formas de Presentación