Alacant_Concurs d'Aparadors de les Fogueres de Sant Joan 2022

Hoguera en llamas

Concurs d'Aparadors de les Fogueres de Sant Joan 2022

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES APARADORS:

Els criteris de valoració que regiran la selecció dels guanyadors del concurs seran els següents:

  • Originalitat, enginy i creativitat en l'exposició del producte.
  • Qualitat estètica de l'aparador.
  • Ambientació relacionada amb motiu de la festa de les “Fogueres de Sant Joan”.

Les visites del Jurat es realitzaran durant els dies 27 a 30 de juny de 2021.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Podran participar en el concurs aquelles persones físiques i/o jurídiques que reunisquen els requisits següents:

  • Que siguen titulars d'establiments comercials permanents situats almenys en planta baixa i que la seua activitat principal siga la venda al detall o la de serveis.
  • Que no estiguen incurses en cap de les prohibicions per a ser beneficiàries de subvencions, establides en l'article 13 de la Llei 38/2003.
  • Que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, així com no tindre deutes o sancions de naturalesa tributària municipal.

PREMIOS

  • Un primer premi, amb un import de 3.000€. 
  • Un segon premi, amb un import de 2.000€.
  • Deu tercers premis, amb un import individual cada un d'ells de 1.000€.

ON ES TRAMITA LA SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR

En la Seu Electrònica de l'Ajuntament | Accés al tràmit

Per al tràmit digital en la Seu Electrònica de l'Ajuntament és necessari certificat de firma digital. En altre cas, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que dispose de firma electrònica, acreditant-ne la representació mitjançant l'ompliment del model annex I. Les persones jurídiques s'identifiquen a través dels seus certificats de representant.

CONSULTES I ACLARIMENTS

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, cal contactar per correu electrònic escrivint a comercio.subvenciones@alicante.es
Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, cal contactar amb tramit.online@alicante.es

 

Presentació
Plazo de presentación: 
31 de maig de 2022 a 9 de juny de 2022

Formas de Presentación