Taxa prestació de servei públic de mercats i mercats ambulants 2019

Fins al 30 de setembre de 2019
Mercado de Benalúa

TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE MERCATS I TAXA PER OCUPACIÓ TEMPORAL DE TERRENY PÚBLIC MERCATS AMBULANTS 2019

Notificació col·lectiva:

Les persones interessades podran examinar la llista cobradora en l'Oficina de Relacions amb el Contribuent, situada al carrer Jorge Juan , 5 , planta baixa. 

Anunci de cobrança:

Fins al 30 de setembre de 2019, tindrà lloc el cobrament dels rebuts de la Taxa per Prestació del Servei Públic de Mercats, Segon Semestre 2019, en els mercats de Benalúa i Carolines.

Les quotes no domiciliades podran fer-se efectives en qualsevol sucursal del Banc Sabadell, Caixa Bank, o Banc Santander.

Les quotes domiciliades es realitzaran, el 3 de setembre de 2019, a través de l'entitat bancària corresponent. 

  • Taxa per Prestació del Servei Públic de Mercats Segon Semestre Mercats Carolines i Benalúa

  • Taxa per Prestació del Servei Públic de Mercats Tercer Trimestre Mercat Central i Mercacentre Babel

  • Taxa per Ocupació Temporal de Terreny d'Ús Públic per a l'exercici d'Activitats Comercials, Industrials i d'Espectacles, Tercer Trimestre 2019 Mercats ambulants Eventuals Teulada, Benalúa, Carolines i Babel

Informació complementària