Sol·licitud d'Informes i Certificats d'Empadronament

En Seu Electrònica, Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i Juntes de Districte
Padró Municipal d'Habitants

INFORMES I CERTIFICATS D'EMPADRONAMENT

AVÍS IMPORTANT:

INFORMES (VOLANTS) O CERTIFICATS D'EMPADRONAMENT SOL·LICITATS PER UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ:

Si li han sol·licitat un informe (volant) o certificat d'empadronament per a realitzar qualsevol tràmit amb una altra Administració, ha de saber que es pot substituir l'informe (volant) o certificat d'empadronament en els tràmits que realitze amb altres Administracions, per una autorització el model de la qual podrà descarregar de la secció 'Informació complementària'.

L'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix:

Les Administracions Públiques no requeriran a les interessades dades o documents no exigits per la normativa reguladora aplicable o que hagen sigut aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol Administració. A aquest efecte, l'interessat haurà d'indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els citats documents, devent les Administracions Públiques recaptar-los electrònicament a través de les seues xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, llevat que conste en el procediment l'oposició expressa de l'interessat o la llei especial aplicable requerisca el seu consentiment exprés. Excepcionalment, si les Administracions Públiques no pogueren recaptar els citats documents, podran sol·licitar novament a l'interessat la seua aportació.

A més, en el cas concret de l'Administració de l'Estat, el Reial decret 523/2006, de 28 d'abril suprimeix l'exigència d'aportar el certificat d'empadronament com a document probatori del domicili i residència tant en els seus procediments administratius com en els dels seus organismes públics vinculats o dependents.

L'Administració de la Generalitat pot comprovar les seues dades de residència en la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat, i la de l'Estat en el Servei de Verificació i Consulta de Dades.

Sol·licitud:

Es poden sol·licitar Informes i Certificats d'Empadronament a través dels següents canals d'atenció:

Per Internet:

En Seu Electrònica amb certificat digital o DNI electrònic. 

Requeriments Tècnics Accés a la Seu Electrònica:

  • Permetre elements emergents.
  • Tindre instal·lat AutoFirma 1.5 o posterior. Descarrega-ho ACÍ
  • La sol·licitud finalitza quan se signa el document instància i el sistema el torna a mostrar amb el número de registre d'entrada assignat, que començarà per E i l'any actual, E2020..., visible en la part superior, perquè ho imprimisca o guarde com a resguard.

Obtenció del certificat digital:

Presencialment:

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia.

Cita prèvia:

A través d'Internet en https://citaprevia.alicante.es: 'Tipus de servei'>'Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)' > 'Gestió'>'Tràmits Municipals' o per en Tel. 010 o 966 900 886.

Juntes de Districte amb cita prèvia telefònica:

  • Junta de Districte 1: Tel. 965 21 20 72. 
  • Junta de Districte 2: Tel. 965 12 87 64.
  • Junta de Districte 3: Tel. 965 10 39 47 - 965 10 39 28.
  • Junta de Districte 4: Tel. 965 26 40 57.
  • Junta de Districte 5: Tel. 965 18 96 31.

Més informació sobre les Juntes de Districte ACÍ.

Més informació:

Informació complementària