Període de pagament voluntari IVTM, IAE i IBI Rústic 2022

De l'1 de setembre al 31 d'octubre de 2022
Cartel informativo período de pago voluntario IVTM, IAE, IBI Rústico 2022

PERÍODE DE PAGAMENT VOLUNTARI IVTM, IAE I IBI RÚSTIC 2022

Exposició pública Padró Fiscal IVTM, IAE i IBI Rústic 2022

Exposició pública de l'edicte de notificació col·lectiva de les liquidacions tributàries periòdiques corresponents al padró fiscal de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost d'activitats Econòmiques (IAE) i de l'Impost de Béns immobles de Naturalesa Rústica (IBI) 2022.

Període d'exposició: un mes comptat a partir de l'endemà al de la inserció del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) Nº154 16/08/2022: 

Lloc: Oficina de Relacions amb el Contribuent, situada al Carrer Jorge Juan, núm. 5, planta baixa.

PERÍODE DE PAGAMENT VOLUNTARI IVTM, IAE I IBI RÚSTIC 2022 

La Regidoria d'Economia i Hisenda informa de l'obertura del període de pagament voluntari de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost d'activitats Econòmiques (IAE) i de l'Impost de Béns immobles de Naturalesa Rústica (IBI) 2022.

Període de pagament voluntari:

  • De l'1 de setembre al 31 d'octubre de 2022.

Rebuts domiciliats:

  • El dia 3 d'octubre de 2022 es produirà el càrrec dels rebuts domiciliats. L'Ajuntament remetrà avís de càrrec.

Rebuts no domiciliats:

L'Ajuntament remetrà els rebuts als interessats que no hagen domiciliat el pagament de l'impost. No obstant això, si aquest document de pagament no ha sigut rebut abans del 30 de setembre de 2022, els interessats hauran de sol·licitar-ho en: 

Descàrrega en línia de rebuts en període voluntari.
Oficina d'Atenció amb el Contribuent. C/Jorge Juan, 5, 03002 Alacant. Tel. 965 14 93 89 i 965 14 93 83.
Juntes de Districte (per a duplicats de rebuts):
Atenció amb cita prèvia per Internet en http://citaprevia.alicante.es > Tipus de servei > Districtes (Participació Ciutadana) > Gestió > (seleccionar Junta de Districte).

Formes de pagament:

Ajornar/fraccionar:

Consulte maneres d'ajornar/fraccionar el pagament en les Oficines de Tresoreria, C/Jorge Juan, 5-2a Planta (només amb cita prèvia) i en la pàgina municipal: https://www.alicante.es/va/tramites/sollicitud-dajornamentfraccionament

Així mateix, pot presentar la seua sol·licitud amb certificat digital o DNI electrònic a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, en l'apartat "Pagaments i Recaptació", a través del tràmit: "Sol·licitud ajornament/fraccionament de deutes".

Domiciliació de rebuts per al pròxim exercici:

Consulte en Domiciliació Bancària les diferents formes per a domiciliar els seus rebuts de manera telemàtica per Seu Electrònica amb certificat digital o DNI electrònic o de manera presencial amb cita prèvia en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC)

Beneficis fiscals:

Beneficis fiscals.

Més informació:

Telèfon gratuït d'Atenció al Contribuent: 900 500 917 (*Telèfon 966 900 886 per a telefonades des de fora de la ciutat d'Alacant).

Informació complementària